INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

ALTS CÀRRECS I PERSONAL EVENTUAL
A més dels càrrecs electes, el grup d’alts càrrecs està integrat per les persones que ocupen el càrrec de Director/a d'Àrea o la Gerència de les societats municipals.
El personal de caràcter eventual és aquell que és nomenat de forma no permanent i amb funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial als càrrecs electes.
Informació sobre els alts càrrecs i personal eventual - perfil, retribucions i declaracions de béns i activitats.