INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ÒRGANS DE GOVERN

COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI
Grups polítics municipals 
Composició, accés a espai d'informació i opinió i dotació econòmica
Informació càrrecs electes 
Perfil, retribucions, declaracions béns i activitats i agendes
 
CARTIPÀS MUNICIPAL
Data actualització: 1 de desembre de 2017

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Ple Municipal
L'Alcalde
Tinents d'alcalde
Junta de Govern Local
Comissions informatives
Junta de Portaveus
Comissions Informatives especials
ALTS CÀRRECS I PERSONAL EVENTUAL
A més dels càrrecs electes, el grup d’alts càrrecs està integrat per les persones que ocupen el càrrec de Director/a d'Àrea o la Gerència de les societats municipals.
El personal de caràcter eventual és aquell que és nomenat de forma no permanent i amb funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial als càrrecs electes.
Informació sobre els alts càrrecs i personal eventual - perfil, retribucions i declaracions de béns i activitats.