INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ÒRGANS DE GOVERN

COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI
Grups polítics municipals - composició
Grups polítics municipals espai d'informació i opinió
Càrrecs electes - perfil, retribucions, declaracions béns i activitats
Agenda de l'Alcalde, regidores i regidors

MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL MARÇ 2017
CARTIPÀS MUNICIPAL 2015-2019

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Ple Municipal
L'Alcalde
Tinents d'alcalde
Junta de Govern Local
Comissions informatives
Junta de Portaveus
Comissions Informatives especials
ALTS CÀRRECS I PERSONAL EVENTUAL
A més dels càrrecs electes, el grup d’alts càrrecs està integrat per les persones que ocupen el càrrec de Director/a d'Àrea o la Gerència de les societats municipals.
El personal de caràcter eventual és aquell que és nomenat de forma no permanent i amb funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial als càrrecs electes.
Informació sobre els alts càrrecs i personal eventual - perfil, retribucions i declaracions de béns i activitats.