INFORMACIÓ ECONÒMICA I DE GESTIÓ PATRIMONIAL

En aquest apartat podeu trobar tota la informació relacionada amb l'àmbit econòmic i financer de l'Ajuntament: pressupostos, gestió tributaria, gestió patrimonial i evolució del deute.

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Pressupost 2018 - (en elaboració)
Pressupost 2017
PRESSUPOSTOS EXERCICIS ANTERIORS
Informació pressupostària des de l'any 2010
EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Coneix l'evolució de l'execució del pressupost municipal

 
Modificacions pressupostàries
LIQUIDACIÓ I COMPTE GENERAL

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable, a la liquidació del Pressupost.
Finalment s'elabora el compte general que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ajuntament.

 

Liquidació i Compte General 2016
INFORMES DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera :
           2016            2015
Fiscalització a posteriori i control financer: 
          2016       2015       2014       2013
Informes externs
 No n'hi ha
INFORMACIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA
Calendari Fiscal 2018
Ordenances fiscals
ALTRA INFORMACIÓ
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Accés a la informació de l'Ajuntament de Terrassa en relació a la liquidació pressupostària i el Compte General 
Tribunal de Cuentas (Portal de Rendición de Cuentas)
Accés a la informació de l'Ajuntament de Terrassa publicada al Portal de Rendición de Cuentas