INFORMACIÓ ECONÒMICA I DE GESTIÓ PATRIMONIAL

En aquest apartat podeu trobar tota la informació relacionada amb l'àmbit econòmic i financer de l'Ajuntament: pressupostos, gestió tributaria, gestió patrimonial i evolució del deute.

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Pressupost 2017
PRESSUPOSTOS EXERCICIS ANTERIORS
Informació pressupostària des de l'any 2010
EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Coneix l'evolució de l'execució del pressupost municipal

Modificacions pressupostàries
LIQUIDACIÓ I COMPTE GENERAL

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable, a la liquidació del Pressupost.
Finalment s'elabora el compte general que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ajuntament.

 

Liquidació i Compte General 2016
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PRESSUPOST 2017 
Procés participatiu
PRESSUPOST 2016
Retiment de comptes: Audiències públiques
INFORMES DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
           2016            2015
Fiscalització a posteriori i control financer
           2015          2014            2013
Informes externs
          Sindicatura de Comptes
INFORMACIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA
Ordenances fiscals
Calendari Fiscal 2017