ACCIÓ DE GOVERN

PLANS I PROGRAMES DE CARÀCTER GENERAL
Pla de Mandat 2015-2019
Plans d'acció municipal (anuals)
Pla de Mandat 2012-2015
MODEL GESTIÓ SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A TERRASSA
  Informació general
  Acords adoptats
ACTES I ACORDS
Acords de Ple i de Junta de Govern
Acords de les Comissions Informatives
Decrets i resolucions
Acords amb especial incidència  (en l'ambit de la gestió patrimonial, el domini públic i la gestió dels serveis públics)
  3r trimestre 2018                 2017
REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA D'ACTES ADMINISTRATIUS
No s'han revisat actes en via administrativa. En cas de produir-se es publicaran en aquest espai