ACCIÓ DE GOVERN

PLANS I PROGRAMES DE CARÀCTER GENERAL
Pla de Mandat 2015-2019
Plans d'acció municipal (anuals)
Pla de Mandat 2012-2015
ACTES I ACORDS
Acords de Ple i de Junta de Govern
Acords de les Comissions Informatives
Decrets i resolucions
ACORDS AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA
En l'ambit de la gestió patrimonial, el domini públic i la gestió dels serveis públics
REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA D'ACTES ADMINISTRATIUS
No s'han revisat actes en via administrativa. En cas de produir-se es publicaran en aquest espai
MODIFICACIONS EN EL MODEL DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS