NORMATIVA I INFORMACIÓ JURÍDICA

MODIFICACIONS NORMATIVES

  FINALITZADES
Modificació del Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient de Terrassa
Reglament del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa
Modificació del Reglament del Consell Municipal de Benestar Social (ara Serveis Socials)
Nou Reglament del Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa
Supressió del Registre Municipal d'Unions Consensuals
Modificació ordenança Fiscal 2.1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Modificació Reglament serveis públics municipals de comunicació audiovisual 
Modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacinal
Reglament del Consell d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa
Modificació del Reglament de la Sindicatura municipal de Greuges de Terrassa
Modificació Reglament Municipal per a la Igualtat de Gènere 
Modificació Reglament Consell Municipal de la Gent Gran 
Modificació Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat 
Modificació Reglament del Consell Municipal de Salut
Ordenança General de Subvencions
Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
Ordenances Fiscals 2017
Reglament Consell Municipal d'Economia Social i Solidària de Terrassa
Reglament Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa
Reglament de Participació Ciutadana
Reglament serveis públics municipals de comunicació audiovisual
Registre de Grups d'Interés de l'Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic
Supressió Registre municipal de Grups d'Interés de l'Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic
PORTAL JURÍDIC DE CATALUNYA 
Al Portal Jurídic de Catalunya s'hi poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets i les ordres publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, des del núm. 1 (segona època) de 5 de desembre de 1977.
DICTAMENS COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
La Comissió Jurídica Assessora és un òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya, encarregat de vetllar per la legalitat de l’actuació de les administracions catalanes. Trobareu a continuació els dictàmens emesos relacionats amb l'Ajuntament de Terrassa. 
DIRECTIVES, INSTRUCCIONS, CIRCULARS I RESPOSTES A CONSULTES SOBRE LES NORMES
Si existeix alguna directiva, instrucció, circular i/o resposta a consultes sobre alguna norma que tingui una incidència especial sobre la seva interpretació, es publicarà en aquest espai.