RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

Les retribucions dels càrrecs electes vénen determinades pel càrrec que ocupen. A continuació trobareu el decret que estableix els drets econòmics per als càrrecs electes i els grups municipals i l'assignació dels mateixos:

Decret drets econòmics dels càrrecs electes i grups polítics municipals     

D'acord amb l'actual distribució de competències municipals, trobareu publicada la retribució dels actuals càrrecs electes de forma personalitzada, a l'apartat Consistori de la web municipal. A banda, us mostrem de forma agrupada aquestes dades al següent quadre:

NOM RETRIBUCIONS
 aMensual bruta (14 pagues)
 aaIndemnització assistència Ple i/o Junta Portaveus (JP)
TOT PER TERRASSA (TXT)
Jordi Ballart i Pastor 5.429 € 0
Maria Rosa Boladeras Domingo 2.121 € 0
Lluïsa Melgares Aguirre 0 1.672 € _Ple
Núria Marín García  4.733 €  0
Noel Duque Alarcón 4.733 €  0
Miguel Ángel Moreno Félix  4.247 €  0
Jennifer Ramírez Porras  4.247 €  0
Javier Fernández Rivero   3.709 €  0
Raúl Ibáñez Linares   3.709 €  0
Mónica Polo Rubia   3.709 €  0
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Alfredo Vega López 0 1.672 € _Ple
Eva Candela López 0 1.672 € _Ple
Javier García Romero 0 1.672 € _Ple
Josefina Merino Ramírez 0  1.672 € _Ple
Amadeu Aguado i Moreno 0  1.672 € _Ple
Marc Armengol i Puig 0  1.672 € _Ple
1.267 € _ JP
Carlos Lázaro Hernando 0 1.672 € _Ple
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  -  MOVIMENT D'ESQUERRES (ERC-MES)
Isaac Albert i Agut 4.733 € 0
Teresa Ciurana i Satlari 4.733 € 0
Josep Forn i Cadafalch  0 1.672 € _Ple
Ona Martínez Viñas   3.709 € 0
Carles Caballero i Peña  4.247 € 0
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
Javier González Delgado 0 1.672 € _Ple
1.267 € _ JP
David Aguinaga Abad 1.398 € 0
Isabel Martínez Comas 1.398 € 0
JUNTS PER TERRASSA (JUNTS)
Meritxell Lluís i Vall 2.287 € 0
Montserrat Trullàs Escoda 0  1.672 € _Ple

Pel que fa a les retribucions del personal de confiança o eventual, càrrecs directius i grups polítics municipals, podeu accedir-hi a través dels següents enllaços:

Personal eventual

Càrrecs directius

Grups polítics municipals

Data actualització: juny de 2021  

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria i Organització i recursos humans