SECTOR PÚBLIC LOCAL

sectorpublic

En la seva qualitat d’Administració pública de caràcter territorial, l’Ajuntament compta amb potestats reglamentàries i d’autoorganització en l’àmbit de les seves competències. Per a la gestió d'alguns dels serveis que presta, l'Ajuntament  ha creat societats municipals de capital públic. Aquestes societats estan dotades dels estatuts corresponents i tenen personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment del seus fins.

Les empreses municipals i entitats públiques empresarials locals que conformen el sector públic de Terrassa són les següents:

EGARVIA SA

 

 

 

patrimoni_logo_color

 

 
ECO EQUIP SAM

 

SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA
 FOMENT DE TERRASSA SA

 

 

 SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA

 

 

Altres ens adscrits al sector públic de l'Ajuntament de Terrassa

Modificacions estructura sector públic local: