SECTOR PÚBLIC LOCAL

sectorpublic

 

En la seva qualitat d’Administració pública de caràcter territorial, l’Ajuntament compta amb potestats reglamentàries i d’autoorganització en l’àmbit de les seves competències. Per a la gestió d'alguns dels serveis que presta, l'Ajuntament  ha creat societats municipals de capital públic. Aquestes societats estan dotades dels estatuts corresponents i tenen personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment del seus fins. 

Les empreses municipals que conformen el sector públic de Terrassa són les següents:

 

EGARVIA SA

 

 

 

PARC

 

 

 

SERVEIS FUNERARIS DE TERRASSA SA

 

 

 

 

patrimoni_logo_color

 

 

 

 

 

 

 FOMENT DE TERRASSA SA

 

 

LogoCanalTerrassa

 SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA 
 
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA

 

 

ECO-EQUIP SAM

 ECO EQUIP SAM

Altres ens adscrits al sector públic de l'Ajuntament de Terrassa

Modificacions estructura sector públic local: