SECTOR PÚBLIC LOCAL

sectorpublic

En la seva qualitat d’Administració pública de caràcter territorial, l’Ajuntament compta amb potestats reglamentàries i d’autoorganització en l’àmbit de les seves competències. Per a la gestió d'alguns dels serveis que presta, l'Ajuntament  ha creat societats municipals de capital públic. Aquestes societats estan dotades dels estatuts corresponents i tenen personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment del seus fins.

Les empreses municipals i entitats públiques empresarials locals que conformen el sector públic de Terrassa són les següents:

Altres ens en els que participa l'Ajuntament:

      Empreses participades
      Consorcis
      Fundacions, associacions i altres

Altres ens adscrits al sector públic de l'Ajuntament: