TRANSPARÈNCIA I INTEGRITAT

Juntament amb d'altres iniciatives vinculades a la transparència, l'accés a la informació pública i el retiment de comptes, és voluntat de l'Ajuntament l'adopció de mesures que ajudin a fomentar la integritat i l'ètica institucional.

La primera d'aquestes actuacions és l'aprovació del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament, que regula els principis ètics i normes de conducta que han de ser presents en tota l'activitat municipal.

Altres mesures que es preveuen són la creació d'una bústia ètica i de bon govern on es podran formular queixes amb absoluta garantia de confidencialitat o la definició dels mecanismes de control i garantia.

AVALUACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA
INFORME TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL 2018       
Informe anual relatiu a l’assoliment dels objectius de transparència d'acord amb l'Ordenança Municipal de Transparència, accés a la Informació i  Bon Govern.
COMISSIÓ CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA
La Comissió Ciutadana de Transparència és un òrgan independent que treballa d’acord i coordinadament amb la Comissió Informativa de Transparència per tal de fer l’avaluació i el seguiment de la transparència.
Té com a encàrrec realitzar l'avaluació i seguiment de la transparència i recollir propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i a partir d’aquestes formular propostes de millora..
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atribueix al Síndic de Greuges la competència per a avaluar-ne el compliment per part dels subjectes obligats. 
INFORMES ANUALS SOBRE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
Juliol de 2019               Juliol de 2018               Juliol de 2017               Juliol de 2016
Podeu accedir a través del següent enllaç a tota la documentació publicada pel Síndic de Greuges de Catalunya
  Font: Síndic de Greuges de Catalunya
INDICADORS TRANSPARÈNCIA ITA
Els Índexs de Transparència que elabora i publica Transparència Internacional Espanya estan dirigits a mesurar el nivell de transparència de les institucions públiques, a través de l'avaluació de dades i informació publicada en relació amb un conjunt d'indicadors i àrees de transparència. 
Avaluació transparència Ajuntaments ITA 2017
Resultats obtinguts per la ciutat de Terrassa
Nivell de compliment legal i publicació de contractes i licitacions per part dels Ajuntaments
       ITA       Transparència Internacional 
     Font: Transparència Internacional
INDICADORS INFOPARTICIPA
El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) als webs municipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast.
        Resultat obtingut avaluació 2019
        Mapa Infoparticipa
       
     Font: Infoparticipa