GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

COMPOSICIÓ
CORREU ELECTRÒNIC I WEB
DOTACIÓ ECONÒMICA (*)

TOT PER TERRASSA (TxT)
                      Integrants:  -    Jordi Ballart i Pastor
                                            -    Maria Rosa Boladeras Domingo
                                            -    Lluïsa Melgares Aguirre
                                            -    Núria Marín García
                                            -    Noel Duque Alarcón 
                                            -    Miguel Ángel Moreno Félix
                                            -    Jennifer Ramírez Porras
                                            -    Javier Fernández Rivero
                                            -    Raúl Ibáñez Linares
                                            -    Mónica Polo Rubia
                      Portaveu titular :  Núria Marín García
                      Portaveu suplent :  Jennifer Ramírez Porras
  [email protected]
  Espai web grup municipal

Anual: 111.000 euros

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  - CANDIDATURA DE PROGRÉS  (PSC-CP)
                      Integrants:  -    Alfredo Vega López
                                            -    Eva Candela López
                                            -    Javier García Romero
                                            -    Josefina Merino Ramíres
                                            -    Amadeu Aguado i Moreno
                                            -    Marc Armengol i Puig
                                            -    Carlos Lázaro Hernando

                      Portaveu titular :  Marc Armengol i Puig
                      Portaveu suplent :  Alfredo Vega López

  [email protected]
  Espai web grup municipal

Anual: 84.000 euros

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - MOVIMENT D'ESQUERRES - ACORD MUNICIPAL (ERC-MES-AM)
                      Integrants:  -    Isaac Albert i Agut
                                            -    Teresa Ciurana i Satlari 
                                            -    Josep Forn i Cadafalch
                                            -    Ona Martínez Viñas
                                            -    Carles Caballero i Peña
                      Portaveu titular :  Isaac Albert i Agut
                      Portaveu suplent :  Teresa Ciurana i Satlari
  [email protected]
  Espai web grup municipal

Anual: 66.000 euros

CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
                      Integrants:  -    Javier González Delgado
                                            -    David Aguinaga Abad
                                            -    Isabel Martínez Comas
                      Portaveu titular :  Javier González Delgado
                      Portaveu suplent :  Isabel Martínez Comas
  [email protected]
  Espai web grup municipal

Anual: 48.000 euros

JUNTS PER TERRASSA (JUNTS)
                      Integrants:  -    Meritxell Lluís i Vall
                                            -    Montserrat Trullàs Escoda
                      Portaveu titular :  Meritxell Lluís i Vall
                      Portaveu suplent :  Montserrat Trullàs Escoda
[email protected]
  Espai web grup municipal

Anual: 39.000 euros

Decret incorporació regidora (setembre de 2020)     

Modificació decret de constitució dels Grups Polítics Municipals (setembre de 2019)     

Decret de constitució dels Grups Polítics Municipals    

DOTACIONS ECONÒMIQUES (*)

 

El règim de dotacions econòmiques dels grups polítics municipals s'estableix a l'article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local. L'Ajuntament en Ple ha acordat que la dotació econòmica es distribueix en una dotació fixa (1.750 euros mensuals) i una dotació variable, en funció del nombre de membres de cada grup (750 euros mensuals per càrrec electe), resultant un cost global anual per l'Ajuntament de 348.000 euros.

Poden accedir a través d'aquest enllaç a l'acord en que s'estableix el règim de drets econòmics dels electes i dels grups polítics municipals.

DESTÍ I JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES

 

L'assignació econòmica als grups municipals te caràcter finalista i s’ha de destinar a cobrir les despeses directament vinculades al funcionament dels grups, sense que es puguin destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació; a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, a la satisfacció de despeses de béns i subministraments que ja són facilitats per l’Ajuntament, ni a qualsevol altra finalitat que resulti prohibida per la normativa aplicable.

RÈGIM DE RETIMENT DE COMPTES, JUSTIFICACIÓ I TRANSPARÈNCIA DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES REBUDES PELS GRUPS MUNICIPALS

 

El Ple ha acordat també establir que la recepció de les referides dotacions econòmiques per part dels respectius grups polítics municipals restarà subjecta al règim de retiment de comptes i transparència previst legalment, a l'establert pel Reglament Orgànic Municipal, i a les obligacions a les que podeu accedir a través del següent  enllaç .

ACTIVITAT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Els grups polítics municipals presenten al Ple de l'Ajuntament, per al seu debat i votació,  propostes de resolució relatives al posicionament de la Corporació respecte assumptes de singular importància  o que directa o indirectament afectin a l'Ajuntament, la ciutat o la ciutadania.

          Mandat 2019-2023
         
          Mandat 2015-2019
          Mandat 2011-2015

ACORDS I DECLARACIONS JUNTA DE PORTAVEUS

La Junta de Portaveus està presidida per l’Alcalde i formada per aquelles persones que siguin portaveus titulars o suplents de tots els grups municipals representats al sí del Consistori.

Com a òrgan col·laborador i consultiu de l'alcaldia té com a funció genèrica assistir-la en tot allò referent a les relacions entre els grups municipals, i d'aquests i la resta d'òrgans municipals, per assegurar un millor funcionament. També pot estudiar i aprovar en el seu cas declaracions Institucionals i Acords com a exposicions escrites de caràcter general o particular sobre un assumpte d’interès ciutadà, tant d'àmbit municipal com supramunicipal, a proposta d'un grup municipal.

          Mandat 2019-2023
         
          Mandat 2015-2019
JUSTIFICACIÓ DESPESES GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 2019

 

Informe d'intervenció   

  
COMPTE JUSTIFICATIU 2019
Tot per Terrassa
Partit dels Socialistes de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Junts per Terrassa

Data actualització: juliol de 2021

Actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria General, Transparència