CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ MUNICIPAL
CONTRACTACIÓ
Contractes formalitzats
Modificació contractes formalitzats           
    2018      2017       2016  
Contractes segons el procediment de licitació utilitzat
Contractes de serveis amb entitats financeres 
Meses de contractació             (composició, convocatòria i actes dels procediments oberts 2017)
CONTRACTACIÓ OBRES
Empreses presentades a licitacions de contractes d'obres
  2017         2016          2015  
Adjudicataris contractes obres
    2017                2016       
INFORMACIÓ SOBRE  SUBVENCIONS MUNICIPALS I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Convenis de col·laboració
Convenis urbanístics 
Convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social  
2017       2016