CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ MUNICIPAL
licitacions A PARTIR DE 2015 publicades a:
PLATAFORMA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Procediments en tràmit (anuncis de licitació)
Procediments adjudicats 
Renúncies i desistiments
Licitacions programades - actualment no hi ha licitacions programades
CONTRACTACIÓ
Contractes formalitzats
Modificació contractes formalitzats           2017      2016  
Contractes segons el procediment de licitació utilitzat
Contractes de serveis amb entitats financeres 
Meses de contractació             (composició, convocatòria i actes dels procediments oberts 2016)
CONTRACTACIÓ OBRES
Empreses presentades a licitacions de contractes d'obres
      2016          2015  
Adjudicataris contractes obres 2016
INFORMACIÓ SOBRE  SUBVENCIONS MUNICIPALS I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ