PROGRAMA DE GOVERN  2019-2023

El Programa de Govern és el document estratègic del mandat, en el qual queden fixades les principals línies d’actuació del govern municipal. Properament es publicarà el seu estat d’execució

PLANS ESTRATÈGICS SECTORIALS

En aquest apartat podeu accedir a tota la informació relacionada amb l'estat d'execució dels diferents plans estratègics que l'Ajuntament de Terrassa desenvolupa en diferents àmbits

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Coneix l'evolució mensual de l'execució del pressupost municipal dels ingressos i despeses. Pots consultar les dades tant per capítols econòmics com per àrees i programes (2011 fins a l'actualitat)

L'exercici de la transparència i el bon govern en l’activitat municipal passa necessàriament per retre comptes de la gestió pública davant la ciutadania.

En aquest espai hi trobareu els diferents àmbits en els que l'Ajuntament ret comptes a la ciutadania, facilitant informació detallada sobre el seguiment, execució i resultats de l'acció de Govern.​

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

Les sessions d'audiència pública són espais de participació reservats a la presentació pública per part del Govern i debat posterior amb la ciutadania, sobre qüestions especialment significatives de l'acció i els pressupostos municipals. Accediu a les diferents audiències públiques realitzades

CARTES DE SERVEIS

Informació sobre els compromisos de qualitat en la prestació dels serveis municipals, amb documents de seguiment que mostren el seu grau de compliment

ENQUESTA DE SERVEIS PÚBLICS A TERRASSA

Coneix la valoració dels terrassencs i les terrassenques sobre la ciutat i els serveis que s'hi presten

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Informació sobre el tractament fet des de l'Ajuntament de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes, amb indicadors sobre els resultats obtinguts i relació anonimitzada de totes les peticions

TRANSPARÈNCIA

Accés a la informació sobre el grau d'execució de les polítiques de transparència municipal i els resultats obtinguts