TRANSPARÈNCIA I INTEGRITAT

Juntament amb d'altres iniciatives vinculades a la transparència, l'accés a la informació pública i el retiment de comptes, és voluntat de l'Ajuntament l'adopció de mesures que ajudin a fomentar la integritat i l'ètica institucional.

La primera d'aquestes actuacions és l'aprovació del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament, que regula els principis ètics i normes de conducta que han de ser presents en tota l'activitat municipal.

Altres mesures que es preveuen són la creació d'una bústia ètica i de bon govern on es podran formular queixes amb absoluta garantia de confidencialitat o la definició dels mecanismes de control i garantia.

Defineix i impulsa un model d'estratègia i comunicació en matèria de transparència per avançar més enllà de les obligacions de publicitat activa

previstes a la normativa vigent, concretant els objectius operatius per a cadascun dels 4 àmbits en què s'estructura: 

     - Transparència en l'activitat municipal (publicitat activa i dret d'accés a la informació no publicada)

     - Bon Govern (retiment de comptes, qualitat dels serveis, ètica i integritat municipal)

     - Govern Obert (una administració propera)

     - Open Data (consultar, analitzar, reutilitzar i compartir dades)

AVALUACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA
INFORMES TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL
Informe anual relatiu a l’assoliment dels objectius de transparència d'acord amb l'Ordenança Municipal de Transparència, accés a la Informació i  Bon Govern.
Informe 2019                                        Informe 2018         
COMISSIÓ CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA
La Comissió Ciutadana de Transparència és un òrgan independent que treballa d’acord i coordinadament amb la Comissió Informativa de Transparència per tal de fer l’avaluació i el seguiment de la transparència.
Té com a encàrrec realitzar l'avaluació i seguiment de la transparència i recollir propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i a partir d’aquestes formular propostes de millora.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LA COMISSIÓ FINS EL DIA 15 DE SETEMBRE 
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atribueix al Síndic de Greuges la competència per a avaluar-ne el compliment per part dels subjectes obligats. 
INFORMES ANUALS SOBRE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
Juliol de 2019               Juliol de 2018               Juliol de 2017               Juliol de 2016
Podeu accedir a través del següent enllaç a tota la documentació publicada pel Síndic de Greuges de Catalunya
  Font: Síndic de Greuges de Catalunya
INDICADORS TRANSPARÈNCIA ITA
Els Índexs de Transparència que elabora i publica Transparència Internacional Espanya estan dirigits a mesurar el nivell de transparència de les institucions públiques, a través de l'avaluació de dades i informació publicada en relació amb un conjunt d'indicadors i àrees de transparència. 
Avaluació transparència Ajuntaments ITA 2017
Resultats obtinguts per la ciutat de Terrassa
Nivell de compliment legal i publicació de contractes i licitacions per part dels Ajuntaments
       ITA       Transparència Internacional 
     Font: Transparència Internacional
INDICADORS INFOPARTICIPA
El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) als webs municipals que publiquen informació que facilita que la ciutadania tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast.
        Resultat obtingut avaluació 2020
        Mapa Infoparticipa
     
     Font: Infoparticipa