TRANSPARÈNCIA

MEMÒRIES I INFORMES TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL
Informes anuals relatius a l’assoliment dels objectius de transparència d'acord amb l'Ordenança Municipal de Transparència, accés a la Informació i  Bon Govern de l'Ajuntament de Terrassa.
Memòria 2020                   Memòria 2019                     Informe 2018      

AVALUACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA

COMISSIÓ CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA
La Comissió Ciutadana de Transparència és un òrgan independent que treballa d’acord i coordinadament amb la Comissió Informativa de Transparència per tal de fer l’avaluació i el seguiment de la transparència.
Té com a encàrrec realitzar l'avaluació i seguiment de la transparència i recollir propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i a partir d’aquestes formular propostes de millora.
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atribueix al Síndic de Greuges la competència per a avaluar-ne el compliment per part dels subjectes obligats. 
INFORMES ANUALS SOBRE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
Juliol de 2019                   Juliol de 2018         
Juliol de 2017                  Juliol de 2016
Podeu accedir a través del següent enllaç a tota la documentació publicada pel Síndic de Greuges de Catalunya
  Font: Síndic de Greuges de Catalunya
INDICADORS INFOPARTICIPA
El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions gestionades pel ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) dels webs municipals que publiquen informació que facilita que la ciutadania tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast.
        Resultat obtingut avaluació 2021
       Mapa Infoparticipa
     
     Font: Infoparticipa
INDICADORS TRANSPARÈNCIA ITA
Els Índexs de Transparència que elabora i publica Transparència Internacional Espanya estan dirigits a mesurar el nivell de transparència de les institucions públiques, a través de l'avaluació de dades i informació publicada en relació amb un conjunt d'indicadors i àrees de transparència. 
Avaluació transparència Ajuntaments ITA 2017
Resultats obtinguts per la ciutat de Terrassa
Nivell de compliment legal i publicació de contractes i licitacions per part dels Ajuntaments
       ITA       Transparència Internacional 
     Font: Transparència Internacional