Tramitació de les comunicacions

La persona comunicant podrà fer el seguiment de la seva comunicació exclusivament dins l'aplicació mitjançant el Codi alfanumèric proporcionat.

Un cop presentada la comunicació, l’òrgan gestor disposa d’un termini de 30 dies per admetre-la a tràmit.

Com a norma general, en un termini màxim de sis mesos, es procedirà a comprovar els fets. No obstant això, per raons excepcionals, aquest termini podrà ampliar-se fins un màxim de 3 mesos addicionals.

La comprovació dels fets es farà mitjançant tasques d'investigació i, si escau, es formularan recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposarà a l'òrgan competent iniciar expedients administratius, l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la Fiscalia de les conductes que puguin resultar constitutives d'il•lícit penal.

En la comprovació dels fets, la persona comunicant ha de garantir la seva col•laboració amb l'òrgan gestor per facilitar les tasques d'investigació i de comprovació dels fets. La manca de resposta als requeriments d'informació formulats a través de la bústia pot comportar l'arxivament de les actuacions. En aquestes comunicacions es garanteix l’anonimat de la persona comunicant.

Durant tot el procés es garanteix tant l’anonimat i integritat de les persones que aporten informació com la integritat d'aquelles a les quals aquesta fa referència.

Per conèixer amb més detall la normativa que regula aquest canal de comunicació, podeu consultar les Normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

 

Més informació
Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés

 

Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Terrassa
          Eina creada per Xnet i Ajuntament de Barcelona