Què és?

La Bústia Ètica és un canal de comunicació segur que permet que qualsevol persona pugui comunicar conductes dutes a terme per l'Administració municipal que puguin resultar contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent.

Garanteix la confidencialitat de totes les comunicacions i ofereix un espai segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i conèixer l'estat de tramitació. Preserva la identitat de la persona que realitza la comunicació i també incorpora eines per garantir els drets de les persones a les quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques. Trobareu més informació a l'apartat  Comunicacions anònimes.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

L’objectiu és tutelar l’ús correcte dels recursos públics, la resolució dels conflictes d’interès, l’objectivitat i la neutralitat de la gestió pública en l’exercici de les competències municipals en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.

Per formular altres tipus de consultes, queixes, comunicar incidències o reclamacions, podeu fer-ho a través de la Bústia de consultes, suggeriments i queixes de la Seu Electrònica.

Per conèixer amb més detall la normativa que regula aquest canal de comunicació, podeu consultar les Normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

 

Més informació
Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés

 

Perquè  
Ajuntament de Terrassa
          Eina creada per Xnet i Ajuntament de Barcelona