Àmbit d'actuació

Les comunicacions s'han de referir a accions o omissions dels òrgans i les entitats que s’identifiquen com a administració municipal. Entre altres, s’inclouen els òrgans administratius i unitats integrants de l'Ajuntament de Terrassa, i les entitats vinculades o dependents de l’Administració municipal, com les entitats públiques empresarials locals o les societats mercantils.

L'abast d'aquesta eina comprèn inicialment l’activitat de l'Ajuntament i les entitats municipals següents:

      -   TAIGUA. Entitat Pública Empresarial Terrassa cicle de l’aigua, EPEL

      -   Eco-Equip, S.A.

      -   EGARVIA, S.A.

      -   Foment de terrassa, S.A.

      -   Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L.

      -   Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.

      -   Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A.

      -   Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.

      -   Parc Audiovisual de Catalunya, S.L.

Per conèixer amb més detall la normativa que regula aquest canal de comunicació, podeu consultar les Normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

 

Més informació
Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés

 

Perqu
Ajuntament de Terrassa
          Eina creada per Xnet i Ajuntament de Barcelona