ACCIÓ DE GOVERN

ACTES I ACORDS
Acords de Ple i de Junta de Govern
Acords de les Comissions Informatives
Decrets i resolucions
Acords amb especial incidència : en l'ambit de la gestió patrimonial, el domini públic i la gestió dels serveis públics
2021        2020        2019         2018        2017
Revisió en via administrativa d'actes administratius : No s'han revisat actes en via administrativa. En cas de produir-se es publicaran en aquest espai