NORMATIVA I INFORMACIÓ JURÍDICA

MODIFICACIONS NORMATIVES

CONSULTES PÚBLIQUES PRÈVIES
L'Ajuntament de Terrassa sotmet a Consulta Pública Prèvia determinats supòsits d'elaboració o modificació de normes, que es poden consultar a través del següent enllaç.
PORTAL JURÍDIC DE CATALUNYA 
Al Portal Jurídic de Catalunya s'hi poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets i les ordres publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, des del núm. 1 (segona època) de 5 de desembre de 1977.
DICTÀMENS COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA I ALTRES ÒRGANS CONSULTIUS
Dictàmens relacionats amb l'Ajuntament de Terrassa, emesos per la Comissió Jurídica Assessora (òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya, encarregat de vetllar per la legalitat de l’actuació de les administracions catalanes) i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
DIRECTIVES, INSTRUCCIONS, CIRCULARS I RESPOSTES A CONSULTES SOBRE LES NORMES
Si existeix alguna directiva, instrucció, circular i/o resposta a consultes sobre alguna norma que tingui una incidència especial sobre la seva interpretació, es publicarà en aquest espai.