Com funciona

QUINS SÓN ELS REQUISITS DE LES COMUNICACIONS?

Les comunicacions adreçades a la Bústia Ètica, per poder ser preses en consideració i admeses, han de complir els requisits següents:

     1.  Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de la conducta.

     2.  Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir les proves, sense que es puguin

          endegar actuacions fonamentades només en opinions.

En qualsevol cas, no s'admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

ALGUNES RECOMANACIONS

Cal tenir en compte que els documents contenen rastres del dispositiu on s'han generat. Es recomana generar els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona, o bé esborrar les metadades dels documents. Informeu-vos de les pautes i eines disponibles per esborrar aquestes metadades.

El format òptim per adjuntar arxius a la Bústia Ètica i de Bon Govern és el PDF. També s’admeten les extensions  .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg i .zip.

En tot cas, per garantir plenament l'anonimat de la comunicació en l'entorn digital, llegiu les instruccions de l'eina d'anonimització.

No totes les versions d’exploradors funcionen correctament per accedir a l’aplicació de la Bústia Ètica. Les versions de navegador mínimes suportades són Mozilla Firefox 34, Google Chrome 37, Safari 7.1 (IOS 8), Micro-soft Internet Explorer 11, Edge 12 i Tor Browser.

COM FUNCIONA ?

Un cop presentada la comunicació, l’aplicació fa un acusament de recepció de la tramesa, que incorpora un codi alfanumèric d'accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial. El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal, i és responsabilitat de la persona que realitza la comunicació conservar-lo.

L’accés mitjançant el codi permet conèixer l’estat de tramitació de la comunicació, aportar nova informació o be col•laborar amb l'òrgan gestor de la bústia en la comprovació dels fets, tot mantenint l’anonimat de la persona comunicant.

Per conèixer amb més detall la normativa que regula aquest canal de comunicació, podeu consultar les Normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

 

Més informació
Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés

 

Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Terrassa
          Eina creada per Xnet i Ajuntament de Barcelona