INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA FOMENT DE TERRASSA SA

COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS

 

L'objecte de la societat Foment de Terrassa SA és la realització d'activitats adreçades al desenvolupament econòmic local, el foment, la gestió i l'execució dels programes vinculats a la promoció industrial i comercial i la formació ocupacional, i més concretament els següents: la gestió de Plans d'Ocupació i programes de formació i promoció d'iniciatives empresarials, tots ells particularment emmarcats dins dels programes de les Administracions Públiques, la comercialització de béns i serveis derivats de les activitats assenyalades anteriorment i la consegüent gestió i administració de les mateixes, les accions immobiliàries lligades als objectius anteriors i en general al compliment de les finalitats pròpies del desenvolupament econòmic de la ciutat, el foment de la col·laboració i cooperació dels centres d'ensenyament amb les empreses, de la investigació i desenvolupament de noves tecnologies i la participació en tota mena d'entitats que coadjuvin al compliment de l'objecte social.

També s'encarrega de la prestació de serveis de suport organitzatiu a entitats relacionades amb l’activitat universitària i els estudis superiors, del desenvolupament de qualsevol activitat empresarial relacionada amb l'àmbit immobiliari, l’administració i gestió de béns immobles en general, la promoció, urbanització, construcció, reforma, rehabilitació i manteniment, compravenda i lloguer d'edificis i de terrenys de tot tipus, industrials, comercials, d’habitatge, i de serveis en general.

Font: Estatus de la societat

ESTATUTS        
LLOCS DE TREBALL           
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL - PROCESSOS SELECTIUS

 

Borses de treball 

Contractacions temporals 

INFORMACIÓ SINDICAL    
ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

D’acord amb els seus estatuts, la direcció i l'administració de la Societat correspon a:

La JUNTA GENERAL, assumida per una composició reduïda del Ple de l'Ajuntament de Terrassa.


El CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, presidit per l’Alcalde o persona en qui delegui amb l’objectiu de representar i gestionar la Societat.

President:  Isaac Albert i Agut

Aquest Consell pot delegar, les seves funcions en un Conseller/a delegat/da.

Conseller delegat:  Miquel Pérez Almudaina


La GERÈNCIA, nomenada per la Junta General.

Gerent:   Pilar Gutiérrez Muñoz

                Funcions de la gerència

ORGANIGRAMA     
ACORDS REGULADORS DE LES CONDICIONS DE TREBALL

 

El personal de la Societat Foment de Terrassa SA es troba adherit als acords reguladors de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Terrassa, als quals podreu accedir a través d'aquest enllaç

RÈGIM RETRIBUTIU

 

Podeu accedir a través d'aquest enllaç a la informació retributiva del personal de Foment de Terrassa SA, subjecta als acords de funcionaris/es i personal laboral

Data actualització: octubre de 2020

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Foment de Terrassa SA