INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL FOMENT DE TERRASSA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 697.594,75 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: 2.735.756 €
Pressupost:  Pressupost 2020

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2019         2018      2017      2016     2015    Anteriors

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT
2n trimestre 2020     
VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
Exercici 2019          
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2019)
Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)
Accés exercicis anteriors:  2015     2014    Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

 

La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: octubre de 2020

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Foment de Terrassa SA