CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS FOMENT DE TERRASSA SA

CONTRACTACIÓ

 

Perfil del contractant Foment de Terrassa SA  (Es publiquen els contractes tramitats per procediment obert o negociat)

SUBVENCIONS

 

La societat municipal Foment de Terrassa SA no concedeix subvencions

CONVENIS

 

Relació de convenis formalitzats per part de Foment de Terrassa:

Any 2021     

Data actualització: juliol de 2021

Actualització trimestral

Font: Foment de Terrassa SA