DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. ASPECTES GENERALS

 

Es tracta d'un dret públic subjectiu que articula i protegeix el dret fonamental a saber, essent un instrument de control democràtic de les institucions públiques que fa efectiu el principi de transparència. Aquest dret està regulat per la Llei 19/2013 (àmbit estatal) i 19/2014 (Catalunya), de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les quals reconeixen que totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública.

 ACCÉS A LA INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

El dret d'accés a la informació pública es garanteix, en primera instància, mitjançant la publicació al Portal de Transparència d'un conjunt d'informació bàsica sobre l'Ajuntament i el seu sector públic (articles 8 al 15 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern i a l'Ordenança municipal de transparència, accés a la informació  i bon govern).

 

 QUINA ÉS LA INFORMACIÓ OBJECTE DE PUBLICITAT ACTIVA ? 

message-information-48
PROCEDIMENT DE QUEIXA PER INFORMACIÓ NO PUBLICADA

En cas que considereu que  hi ha informació que ha de ser objecte de publicitat activa i, no obstant i això, no es troba publicada al Portal de Transparència, podeu presentar la vostra queixa a través de qualsevol d'aquestes opcions:
message-information-48
ACCÉS A LA INFORMACIÓ NO PUBLICADA. COM EXERCIR EL DRET D'ACCÉS

Per a tota la informació que té la consideració de pública però que no és objecte de publicitat activa podeu exercir el dret d'accés mitjançant el tràmit de sol·licitud d'accés a informació pública, que es troba a la Seu Electrònica.


Accés al tràmit


Més informació sobre el dret d'accés a la informació (informes de seguiment, què fer en cas de denegació,...)


message-information-48
Drets de la ciutadania en relació amb la transparència i l'accés a la informació

Accedir a informació pública de qualitat, pertinent, accessible, actualitzada i comprensible per mitjans electrònics.


Rebre informació sobre les condicions aplicables a la difusió i l'accés a la informació i a l'exercici del dret d'accés.


Rebre informació relativa a la identificació de l'òrgan o unitat en poder del qual es troba la informació sobre la que s'exerceix el dret d'accés.


Conèixer les modalitats, suports o formats en què la informació es troba disponible o al format en què es conserva la informació.


Consultar i reutilitzar la informació pública.


Fer propostes d’actuació o millora i suggeriments.


Participar en l'elaboració d'iniciatives normatives i en el disseny i avaluació de les polítiques públiques.


Disposar, sempre que sigui possible, de la informació pública en format obert, conjuntament amb les seves metadades, amb el nivell més elevat de precisió i desagregació, per a la seva reutilització, comercial o no comercial.


Article 5è Ordenança Municipal de transparència, accés a la informació i bon govern   

Data actualització: juny de 2020

Actualització trimestral

Font: Transparència