INVENTARI BÉNS I DRETS DE PROPIETAT MUNICIPAL

Les administracions públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni. Aquest requeriment es concreta en el cas dels ajuntaments en l'elaboració d'un inventari general dels béns i drets que integren el seu patrimoni.

Durant l'any es poden produir incidències en els béns i propietats municipals, com ara altes, baixes o modificacions en els diferents elements patrimonials.

Per tal d'incorporar aquestes modificacions, anualment s'aprova la rectificació de l'inventari municipal, que reflecteix les variacions econòmiques produïdes durant el darrer exercici econòmic tancat, derivades de la gestió del patrimoni municipal i les incidències de tota mena dels béns i drets durant el període corresponent.

message-information-48Patrimoni municipal 

El patrimoni municipal està integrat per tots els béns i drets que pertanyen a l'Ajuntament, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d'adquisició.

INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE PROPIETAT MUNICIPAL

 

Relació de béns i drets de propietat municipal aprovat pel Ple

         2018     

         2017      

2016     

2015       

2014       

INFORMACIÓ ECONÒMICA RELATIVA A LA GESTIÓ DEL PATRIMONI

 

Modificacions anuals de l'Inventari General de Béns i Drets, que incorporen les variacions patrimonials produïdes.

         2018     

         2017     

         2016      

2015      

2014     

Data actualització: gener de 2020          

Propera actualització: periodicitat anual

Font: Intervenció general