GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

 
COMPOSICIÓ
CORREU ELECTRÒNIC I ACCÉS A ESPAI WEB DEL GRUP
DOTACIÓ ECONÒMICA (*)

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

Integrants:  - Alfredo Fernando Vega López
                     - Amadeu Aguado Moreno
                     - Marc Armengol i Puig
                     - Eva Candela López
                     - Manuel Giménez Guardia 
                     - Javier Garcia Romero
                     - Jordi Rueda Muñoz
                     - Gracia García Matute

                     - Adrián Sánchez Morales

Portaveu:    - Titular: Amadeu Aguado Moreno
                     - Suplent: Marc Armengol i Puig

secretaria.psc@terrassa.cat

Accès web  

Anual: 102.000 €

TERRASSA EN COMÚ  -  ENTESA       (TeC - E)

Integrants:  - Xavier Matilla Ayala
                     - Emiliano Martínez Navarro
                     - Anna Rius Ulldemolins 
                     - Javier Martínez Ramírez 
                     - Marta Muntanyola Pablo 
                     - Óscar Monterde Mateo 

Portaveu:    - Titular:Xavier Matilla Ayala 
                     - Suplent: Javier Martínez Ramírez

secretaria.TeC-E@terrassa.cat

Accès web  

Anual: 75.000 €

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - MOVIMENT D'ESQUERRES (ERC-MES)

Integrants:  - Isaac Albert i Agut
                     - Carme Labòria i Rojas
                     - Carles Caballero i Peña
                     - Josep Forn i Cadafalch

Portaveu:    - Titular: Isaac Albert i Agut 
                     - Suplent: Carles Caballero i Peña

secretariaERC-MES@terrassa.cat

Accès web  

Anual: 57.000 €

PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)

Integrants:  - Miquel Sàmper Rodriguez
                     - Dani Nart Juanes
                     - Meritxell Lluís i Vall

Portaveu:    - Titular: Miquel Sàmper Rodriguez 
                     - Suplent: Meritxell Lluís i Vall

secretaria.partitdemocrata@terrassa.cat

Accès web  

Anual: 48.000 €

CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA

Integrants:  - Javier González Delgado
                     - David Aguinaga Abad 
                     - Carmen Ortuño Aparcero 

Portaveu:    - Titular: Javier González Delgado
                     - Suplent: David Aguinaga Abad

secretaria.ciutadans@terrassa.cat

Accès web  

Anual: 48.000 €

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR

Integrants:  - Marc Medina Mañas

Portaveu:    - Titular: Marc Medina Mañas

secretaria.cup@terrassa.cat

Accès web  

Anual: 30.000 €

PARTIT  POPULAR CATALÀ

Integrants:  - Alejandro Rodríguez Ulloa 

Portaveu:    - Titular: Alejandro Rodríguez Ulloa 

secretaria.pp@terrassa.cat

Accès web  

Anual: 30.000 €

DOTACIONS ECONÒMIQUES (*)

El règim de dotacions econòmiques dels grups polítics municipals s'estableix a l'article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local, dotacions que s'han de destinar a pagar les despeses de funcionament del grup i de la seva activitat, i sense que puguin destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.

L'Ajuntament en Ple va acordar que la dotació econòmica es distribuirà en un component fix (1.750 euros mensuals) i un component variable, en funció del nombre de càrrecs electes de cada grup (750 euros mensuals per càrrec electe), resultant un cost global anual per l'Ajuntament de 390.000 euros.

Poden accedir a través d'aquest enllaç a l'Acord regulador del règim de drets econòmics dels membres de la Corporació Local i dels Grups Polítics Municipals.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Els grups polítics municipals presenten al Ple de l'Ajuntament, per al seu debat i votació, propostes de resolució relatives al posicionament de la Corporació respecte assumptes de singular importància  o que directa o indirectament afectin a l'Ajuntament, la ciutat o la ciutadania.

Podeu accedir a continuació a les propostes de resolució tramitades davant del Ple Municipal:

          - Mandat 2015-2019

          - Mandat 2011-2015

Data actualització: abril de 2019

Actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria General, Transparència