En les societats democràtiques els interessos públics s'han de servir amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat. Això fa que l’actuació dels servidors públics s’hagi d'ajustar a paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests principis. Un dels instruments per fer-ho possible és el codi de conducta de les institucions públiques. Aquest codi recull tot un seguit de valors i principis ètics, així com unes normes de conducta, que han de regir les actuacions de les persones a les quals va destinat.

La Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017 va acordar iniciar el procés d'elaboració del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa, treballs que van concloure en la sessió de la Comissió celebrada el dia 11 d'octubre de 2018.

El Codi Ètic i de Conducta és una disposició normativa que recull els valors i principis ètics i de bon govern que han d'observar les persones a les que li és d'aplicació (càrrecs electes, alts càrrecs i personal eventual o de confiança política), amb la finalitat de millorar l'estructura ètica de l'Ajuntament de Terrassa i reforçar la confiança de la ciutadania en aquesta institució.

 

Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa   

 

A continuació es mostra el seguiment del procés de tramitació del Codi Ètic i de Conducta i la documentació relacionada en cadascuna de les fases:

FASE INICIAL :  Accés a la informació relacionada
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA :  Accés a la consulta
APROVACIÓ INICIAL : Aprovació per unanimitat per part del Ple de l'Ajuntament de Terrassa el dia 29 de novembre de 2018
EXPOSICIÓ PÚBLICA : Del dia 20 de desembre de 2018 fins el dia 4 de febrer de 2019 (ambdós inclosos)
APROVACIÓ DEFINITIVA : Per part del Ple de l'Ajuntament de Terrassa el dia 28 de març de 2019

Acord d'aprovació definitiva            Anunci BOPB

ENTRADA EN VIGOR : 4 de juny de 2019

Data actualització: gener de 2020          

Actualització:  en produir-se canvis 

Font: Transparència