La Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017 va acordar iniciar el procés d'elaboració del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa, treballs que van concloure en la sessió de la Comissió celebrada el dia 11 d'octubre de 2018.

El Codi Ètic i de Conducta és una disposició normativa que recull els valors i principis ètics i de bon govern que han d'observar les persones a les que li és d'aplicació (càrrecs electes, alts càrrecs i personal eventual o de confiança política), amb la finalitat de millorar l'estructura ètica de l'Ajuntament de Terrassa i reforçar la confiança de la ciutadania en aquesta institució.

Aprovat inicialment per unanimitat per part del Ple de l'Ajuntament de Terrassa el dia 29 de novembre de 2018, es troba en exposició pública fins el dia 4 de febrer de 2019.

A continuació es mostra el seguiment del procés de tramitació del Codi Ètic i de Conducta i la documentació relacionada en cadascuna de les fases:

FASE INICIAL :  Accés a la informació relacionada
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA :  Accés a la consulta
APROVACIÓ INICIAL : Aprovació per unanimitat per part del Ple de l'Ajuntament de Terrassa el dia 29 de novembre de 2018

Text aprovat inicialment

EXPOSICIÓ PÚBLICA : Del dia 20 de desembre de 2018 fins el dia 4 de febrer de 2019 (ambdós inclosos)

Anunci BOPB

Data actualització: desembre de 2018          

Actualització trimestral 

Font: Transparència