CODI DE CONDUCTA DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

En les societats democràtiques  és necessari que els interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat. Això fa que l’actuació dels servidors públics s’hagi d'ajustar a uns paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests principis.

Un dels instruments per fer-ho possible és el codi de conducta i bones pràctiques  de les institucions públiques. Aquest codi recull tot un seguit de valors i principis ètics, així com unes normes de conducta, que han de regir les actuacions de les persones a les quals va destinat.

La finalitat del codi no és altra que reforçar la confiança de la ciutadania en la gestió pública, prevenir determinades pràctiques, garantir que les persones destinatàries adoptin un comportament correcte, professional, eficaç i transparent, i establir les responsabilitats que se’n puguin derivar del seu incompliment.

Quin és el contingut del Codi ?

El Codi ha de concretar i desenvolupar els principis d'actuació que preveu l'article 35 de l'Ordenança municipal de Transparència, accés a la informació i bon govern, en concordança amb l'article 55 de la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern (LLei 19/2014).

A qui afecta ?

Són subjectes obligats al compliment del Codi els càrrecs electes, els càrrecs directius i el personal eventual que ocupa càrrecs de confiança o d'assessorament especial d'acord amb el que s'estableix a l'article 36.2 de l'Ordenança municipal de Transparència, accés a la informació i bon govern.

Com es tramitarà ?

El Codi de conducta té naturalesa de disposició normativa de caràcter general, en compliment del mandat que determina l'article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i la seva aprovació correspondrà al Ple de l'Ajuntament.

 message-information-48 Estat de tramitació 

La Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017 ha acordat iniciar el procés d'elaboració del Codi de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa.
Per als treballs de la Comissió es prendrà com a document inicial el model de Codi de Conducta dels alts càrrecs dels ens locals elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, amb la participació de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, el Consorci Localret i l'Administració Oberta de Catalunya.
 
Documentació relacionada:
Codi de Conducta Xarxa de Governs Transparents de Catalunya