INFORMACIÓ CÀRRECS DIRECTIUS I PERSONAL EVENTUAL

CÀRRECS DIRECTIUS

 

El grup d’alts càrrecs de l'Ajuntament de Terrassa està integrat pels càrrecs electes, les persones que ocupen llocs de direcció d’àrea i els gerents de les societats municipals amb participació majoritària.

En aquest espai podreu trobar-hi la relació dels càrrecs directius, amb informació sobre les funcions genèriques que desenvolupen així com el seu perfil i trajectòria professional i el règim de dedicació i de retribucions. així com les corresponents declaracions de béns i activitats.

 DIRECCIONS D'ÀREA

 

 Nom
 CÀRREC
 perfil
 funcions
dedicació
RETRIBUCió
  bruta mensual (14 pagUES)
ALTRES funcions
(sENSE retribució econÒMICA)
DECLARACIÓ BÉNS
DECLARACIÓ ACTIVITATS
Vacant Director/a  de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat  

 

         
Pere Montaña i Josa Director de l'Àrea de Serveis Generals   i Govern Obert

document_simle

document_simle

 Exclusiva 6.058 € Conseller delegat Funerària de Terrassa SA y Patrimoni Mpal. de Terrassa SL

document_simle

document_simle

Montserrat Martínez Soler Directora de l'Àrea de Drets Socials  i Serveis a les Persones

document_simle

document_simle  Exclusiva 6.058 € Consellera delegada Soc. Mpal. d'Habitatge de Terrassa SA

document_simle

document_simle

Josep Manel Rodríguez Rodríguez Director de l'Àrea de desenvolupament econòmic, Indústria i Ocupació

document_simle

document_simle  Exclusiva 6.058 € Consellero delegat Foment de Terrassa SA

document_simle

document_simle

Helena Alcaraz Torruella Directora de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat

document_simle

document_simle  Exclusiva 6.058 € Consellera delegada Soc. Mpal. de Comunicació de Terrassa SA i Parc Audiovisual de Catalunya SL

document_simle

document_simle

GERÈNCIES SOCIETATS MUNICIPALS

 

 NOM
 CÀRREC
 PERFIL
FUNCIONS
DEDICACIÓ
RETRIBUCIÓ
BRUTA MENSUAL (14 PAGUES)
DECLARACIÓ bÉNS
DECLARACIÓ ACTIVITATS
Josep Miquel Colomer Espinet Gerent Eco-Equip SAM

document_simle

document_simle Exclusiva  5.384 €

document_simle

document_simle

Carles García Lizandra   Gerent Egarvia SA

document_simle

document_simle Exclusiva 4.944 €

document_simle

document_simle

Isabel Maria Ruz Moreno Gerent Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SA

document_simle

document_simle

 Exclusiva 4.944 €

document_simle

document_simle

Lídia Guillén Simón Gerent Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA

document_simle

document_simle  Exclusiva 4.944 €

document_simle

document_simle

Maria Dolores Megias Jiménez Gerent Foment de Terrassa SA i Directora dels Serveis d'Ocupació i formació

document_simle

document_simle  Exclusiva 4.944 €

document_simle

document_simle

Cristina Brandner García Gerent Parc Audiovisual de Catalunya SL

document_simle

document_simle Exclusiva 4.833 €

document_simle

document_simle

Montserrat Prat Bravo Gerent Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA 

document_simle

document_simle  Exclusiva  4.320 €

document_simle

document_simle

Indemnitzacions i dietes

Les persones que ocupen els llocs de treball de direcció d'àrea i gerència de societats municipals no perceben cap tipus d'indemnització ni dietes per l'exercici de les seves funcions ni tampoc perceben indemnitzacions en el moment de deixar el càrrec.

Criteris de designació
Autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats

El personal directiu ha de sol·licitar l’autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada. En aquests moments no n'hi ha cap d'autoritzada.

  

PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL

El personal de caràcter eventual és aquell que és nomenat de forma no permanent amb funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial als càrrecs electes.

L'Ajuntament en Ple ha acordat fixar en tres el nombre de personal eventual que pot ser nomenat amb caràcter no permanent per l’Alcalde-President de la Corporació.

Criteris de designació del personal eventual

 NOM
PERFIL
dEDICACIÓ
RETRIBUCIÓ
BRUTA ANUAL
DECRET NOMENAMENT
Antoni Verdaguer Serra

document_simle

Exclusiva  60.477 €              document_simle
Joan Gaya Fuertes 

document_simle

Exclusiva 60.477 €              document_simle    

 

Data actualització: gener de 2018  

Propera actualització: periodicitat anual

Font: Secretaria, Organització i recursos humans i Transparència