Defineix i impulsa les actuacions en matèria de transparència per avançar més enllà de les obligacions de publicitat activa previstes a la normativa vigent, concretant els objectius per a cadascun dels 5 àmbits en què s'estructura:  transparència, bon govern, govern obert, open data i organització
Pla d'actuació de Transparència 2020-2023   
Informes d'execució trimestrals   

ACTUACIONS I PROJECTES AMB INICI PROGRAMAT DURANT L'ANY 2020
FITXA SEGUIMENT
GRAU EXECUCIÓ
ACTUACIÓ 1.1.1: Dades generals de l'Ajuntament
ACTUACIÓ 1.1.4: Informació sobre els processos de formació i/o promoció
ACTUACIÓ 1.1.7: Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Informes trimestrals
ACTUACIÓ 1.1.8: Cost de les campanyes institucionals
ACTUACIÓ 1.1.9: Inventari de béns mobles de valor històric i artístic
ACTUACIÓ 1.1.15: Avaluacions de les polítiques públiques
ACTUACIÓ 1.1.16: Notícies i opinions del govern i l'oposició
ACTUACIÓ 1.1.17: Propostes dels grups polítics municipals
ACTUACIÓ 1.1.20: Dictamens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius
ACTUACIÓ 1.1.21: Calendari de conservació i règim d'accés documental
ACTUACIÓ 1.1.22: Instruments de descripció documental
ACTUACIÓ 1.1.25: Informació sobre els ajuts atorgats
ACTUACIÓ 1.1.26: Retribucions dels càrrecs directius de les entitats beneficiàries de subvencions
ACTUACIÓ 1.1.27: Resolucions de recursos, actes, desistiments, renúncia i resolució de contractes
ACTUACIÓ 1.1.34: Incrementar la transparència al sector públic local. Dotar d'un espai de transparència propi al web de cadascuna de les societats municipals
ACTUACIÓ 1.2.1: Revisar, millorar i simplificar el procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública
ACTUACIÓ 1.2.2: Publicar trimestralment totes les resolucions, degudament anonimitzades, de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública
PROJECTE 1: Millora qualitativa de la transparència. Definir i impulsar un model integral de gestió i qualitat dels continguts

Data actualització: gener de 2021 

Actualització trimestral 

Font: Transparència