Defineix i impulsa les actuacions en matèria de transparència per avançar més enllà de les obligacions de publicitat activa previstes a la normativa vigent, concretant els objectius per a cadascun dels 5 àmbits en què s'estructura:  transparència, bon govern, govern obert, open data i organització
Pla d'actuació de Transparència 2020-2023 (revisió 2021)   
Pla d'actuació de Transparència 2020-2023   
Informes d'execució trimestrals   
Estat d'execució de les actuacions

ACTUACIONS I PROJECTES
FITXA SEGUIMENT
GRAU EXECUCIÓ
ACTUACIÓ 1.1.1: Dades generals de l'Ajuntament
ACTUACIÓ 1.1.4: Informació sobre els processos de formació i/o promoció
ACTUACIÓ 1.1.6: Informació sobre els tipus impositius
ACTUACIÓ 1.1.7: Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Informes trimestrals
ACTUACIÓ 1.1.8: Cost de les campanyes institucionals
ACTUACIÓ 1.1.9: Inventari de béns mobles de valor històric i artístic
ACTUACIÓ 1.1.10: Informació sobre padrons fiscals
ACTUACIÓ 1.1.12: Avaluació de l'aplicació de les normes
ACTUACIÓ 1.1.13: Pla normatiu
ACTUACIÓ 1.1.14: Memòries i documents dels projectes normatius en curs
ACTUACIÓ 1.1.15: Avaluacions de les polítiques públiques
ACTUACIÓ 1.1.16: Notícies i opinions del govern i l'oposició
ACTUACIÓ 1.1.17: Propostes dels grups polítics municipals
ACTUACIÓ 1.1.18: Informació sobre l'execució dels plans i programes sobre polítiques públiques
ACTUACIÓ 1.1.19: Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic
ACTUACIÓ 1.1.20: Dictamens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius
ACTUACIÓ 1.1.21: Calendari de conservació i règim d'accés documental
ACTUACIÓ 1.1.22: Instruments de descripció documental
ACTUACIÓ 1.1.23: Consultes més freqüents en matèria de contractació
ACTUACIÓ 1.1.24: Informació sobre l'execució dels convenis
ACTUACIÓ 1.1.25: Informació sobre els ajuts atorgats
ACTUACIÓ 1.1.26: Retribucions dels càrrecs directius de les entitats beneficiàries de subvencions
ACTUACIÓ 1.1.27: Resolucions de recursos, actes, desistiments, renúncia i resolució de contractes
ACTUACIÓ 1.1.28: Convenis de col·laboració
ACTUACIÓ 1.1.29: Incidències dels serveis
ACTUACIÓ 1.1.30: Informació sobre la contaminació acústica a la ciutat
ACTUACIÓ 1.1.31: Consultes més freqüents que fa la ciutadania
ACTUACIÓ 1.1.32: Publicació de la informació pública més demandada per la ciutadania
ACTUACIÓ 1.2.1: Revisar, millorar i simplificar el procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública
ACTUACIÓ 1.2.2: Publicar trimestralment totes les resolucions, degudament anonimitzades, de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública
PROJECTE DE MILLORA DE CONTINGUTS: Millora qualitativa de la transparència. Definir i impulsar un model integral de gestió i qualitat dels continguts

Les actuacions 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.11, 1.1.33 i 1.1.34 previstes al Pla inicial s'incorporen al Projecte de Desenvolupament Tecnològic de la Transparència. 

Data actualització: juliol de 2021 

Actualització trimestral 

Font: Transparència