INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL TAIGUA, AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital social: Sense capital social, donat que no és una societat de capital ni una empresa mercantil
Accionariat: 100% Ajuntament de Terrassa
Aportació municipal:  Taigua, Aigua Municipal de Terrassa no és perceptora d'aportació municipal per a l'exercici 2019
Pressupost:  Pressupost 2019

Data actualització: desembre de 2018          

Propera actualització: març de 2019 

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Taigua, Aigua Municipal de Terrassa