INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL TAIGUA, AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital social: Sense capital social, donat que no és una societat de capital ni una empresa mercantil
Accionariat: 100% Ajuntament de Terrassa
Aportació municipal:  Taigua, Aigua Municipal de Terrassa no és perceptora d'aportació municipal
Pressupost:  Pressupost 2021
Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:    2020       2019
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2018-2019)
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL
La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: març de 2021          

Actualització trimestral 

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Taigua, Aigua Municipal de Terrassa