INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL TAIGUA, AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital social: Sense capital social, donat que no és una societat de capital ni una empresa mercantil
Accionariat: 100% Ajuntament de Terrassa
Aportació municipal:  Taigua, Aigua Municipal de Terrassa no és perceptora d'aportació municipal per a l'exercici 2019
Pressupost:  Pressupost 2019
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2018)
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL
La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: juny de 2019          

Actualització trimestral 

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Taigua, Aigua Municipal de Terrassa