EXECUCIÓ I MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

La fase d'execució del pressupost és aquella en què al llarg de l'any pressupostari, de l'1 de gener al 31 de desembre, es van obtenint i recaptant els ingressos previstos i es van realitzant les despeses pressupostades.

 

INFORMES TRIMESTRALS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

SEGON TRIMESTRE 2020

PER partides

per capítols

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Estat d'execució del pressupost de despeses
Informe sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost

Per consultar els informes d'execució pressupostària d'exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2019        2018       2017       2016        2015         2014          2013        Anteriors  

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Durant la fase d'execució pressupostària es poden produir modificacions en les previsions inicials dels ingressos i les despeses que donen lloc al pressupost definitiu.

Podeu consultar el detall d'aquestes modificacions a l'apartat "Modificacions Pressupostàries"     

A través de la següent imatge podeu accedir a les dades d'execució mensual dels ingressos i despeses, tant per capítols econòmics com per àrees i programes (des del mes de gener de 2011 fins a l'actualitat). 

A través de la següent imatge podeu accedir a la consulta i anàlisi del pressupost de l'Ajuntament (a partir de 2010)  

        Font: Portal de Transparència de Catalunya

Data actualització: setembre de 2020          

Actualització trimestral 

Font: Serveis econòmics