EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La fase d'execució del pressupost és aquella en què al llarg de l'any pressupostari, de l'1 de gener al 31 de desembre, es van obtenint i recaptant els ingressos previstos i es van realitzant les despeses pressupostades.

     INFORMES TRIMESTRALS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXERCICI 2018 
TERCER TRIMESTRE 
Informe sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos per partides
Estat d'execució del Pressupost de despeses per partides
Estat d'execució dels Capítols 2 i 4 * del Pressupost per àrees i programes   (* Capítol 2: Compra de Béns i Serveis, Capítol 4: Transferències corrents)
Resum de l'estat d'execució d'ingressos i despeses per capítols

Per consultar els informes d'execució pressupostària d'exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

      2017       2016        2015         2014          2013        Anteriors  

      MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Durant la fase d'execució pressupostària es poden produir modificacions en les previsions inicials dels ingressos i les despeses que donen lloc al pressupost definitiu.

Podeu consultar el detall d'aquestes modificacions a l'apartat "Modificacions Pressupostàries"   clik

A través de la següent imatge podeu accedir a les dades d'execució mensual dels ingressos i despeses, tant per capítols econòmics com per àrees i programes (des del mes de gener de 2011 fins a l'actualitat). 

A través de la següent imatge podeu accedir a la consulta i anàlisi del pressupost de l'Ajuntament (a partir de 2010)  

        Font: Portal de Transparència de Catalunya

Data actualització: novembre de 2018          

Actualització trimestral 

Font: Serveis econòmics