message-information-48El pressupost 

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de la ciutat.
S'aprova anualment i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l’eina clau per a la gestió pública.
Més informació   

CLASSIFICACIONS DEL PRESSUPOST (Ingressos i despeses)

  • Orgànica (qui ingressa i qui gasta)
  • Per programes (per a què es gasta i s’ingressa)
  • Econòmica (què s’ingressa i en què es gasta)

Pressupostos exercicis anteriors  

Podeu accedir a través dels següents enllaços:
             2018                2017 
             2016               Anteriors 

Data actualització: gener de 2019

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Serveis Econòmics