INFORMACIÓ GENERAL SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

L'apartat de contractació d'aquest Portal de Transparència dóna accés a la informació sobre els contractes públics subscrits per l'Ajuntament de Terrassa per a la realització d'obres, el subministrament de béns, la prestació de serveis, la gestió de serveis públics i la concessió d'obres públiques.

Es poden consultar resums de contractació de l'Ajuntament i les entitats municipals; relacions detallades dels contractes, entre ells els menors (aquells que atenent la qualificació del contracte, la seva durada i el seu import, permeten l'adjudicació directa) i altra informació relacionada amb l'activitat contractual.

Al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Terrassa de la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya, es troba publicada tota la informació relacionada amb la contractació pública de l'Ajuntament a partir de gener de 2015.

ENLLAÇOS EXTERNS

Data actualització: desembre de 2020

Actualització trimestral

Font: Contractació