BONIFICACIONS FISCALS

Aquest quadre destaca les bonificacions dels principals impostos i taxes municipals, que poden ser sol·licitades per les persones interessades.

 

Bonificacions a famílies monoparentals i nombroses:  Les famílies monoparentals estan formades per un o més fills menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. Les famílies nombroses estan formades per 1 o 2 ascendents amb 3 o més fills (menors de 21 anys o fins als 25 anys inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin comuns o no. Per aplicar la bonificació, les famílies han de tenir en vigor el títol oficial expedit per la Generalitat de Catalunya.

Bonificacions per capacitat econòmica:  Es té en compte un escalat de bonificacions progressiu i ampli que parteix de l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i que va des del 5% fins al 90%. Aquestes bonificacions s'aplicaran sempre que no es superin els límits d'ingressos anuals establerts.

Bonificacions socials:  Atenen situacions personals o de col·lectius per contribuir a la igualtat d'oportunitats i la millora de la qualitat de vida. Alguns exemples són les bonificacions per habitatge de protecció oficial, per lloguer jove, per tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o per a joves empresaris/es.

Bonificacions ambientals:  Fomenten la responsabilitat amb la cura del medi ambient, incentivant i compensant la realització de bones pràctiques, com per exemple el reciclatge.

Pel que fa a les bonificacions i exempcions fiscals a les que les empreses es poden acollir, poden accedir a tota la informació relacionada a través d'aquest enllaç.

message-information-48Què són les Ordenances Fiscals?

Són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics.

Aquests ingressos ens permeten disposar dels recursos necessaris per al bon funcionament de la ciutat, el seu manteniment, així com la prestació dels diversos serveis municipals a la ciutadania.

message-information-48Quins tributs i ingressos regulen?

Impostos: regulen els impostos municipals que estableix la Llei d’Hisendes Locals i que són: l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua.

Taxes: també regulen diverses taxes, com la taxa de residus, la de guals, la de zona blava,...

Preus públics: les ordenances inclouen també els preus públics, que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, però que també podrien ser prestats pel sector privat.

Es poden consultar i sol·licitar les bonificacions existents: 

    - Electrònicament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa

   - Telefònicament trucant gratuïtament al telèfon 010 (900.922.010 fora de Terrassa)

   - Presencialment, a les Oficines d'Atenció Ciutadana

Data actualització: gener de 2020

Actualització trimestral

Font: Gestió Tributària