LIQUIDACIÓ PRESSUPOST I COMPTE GENERAL 2016

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2016

Un cop finalitzat l'exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del Pressupost a data 31 de desembre. La Liquidació inclou els estats demostratius de l'execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l'Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el Romanent de tresoreria.

Trobareu a continuació la documentació relacionada amb la liquidació pressupostària corresponent  a l'any 2016.

COMPTE GENERAL

Sindicatura de comptes de Catalunya  

Accés a la informació econòmica lliurada per l'Ajuntament en relació a:

- Liquidació anys 1992 a 2005 

- Compte General a partir de l'any 2006

Data actualització: juny de 2017

Font: Serveis econòmics