CONSULTES PÚBLIQUES PRÈVIES A PROCESSOS D’ELABORACIÓ O MODIFICACIÓ NORMATIVA

A fi de facilitar la participació pública en els processos d'elaboració o de modificació de la normativa municipal, l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania aquest espai per tal que les persones, les entitats, institucions i organitzacions puguin fer-nos arribar la seva opinió o els suggeriments que considerin en relació amb cada projecte normatiu dels que figuren a continuació i respecte dels àmbits següents:

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c. Els objectius de la norma

d. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Aquestes consultes públiques, que tenen caràcter previ al procés de tramitació i aprovació del projecte normatiu, es realitzen de conformitat amb allò previst a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els processos de Consulta Pública Prèvia duts a terme posteriorment als publicats en aquesta pàgina, es poden consultar a la plataforma Participa Terrassa.

Data actualització: novembre de 2019