L'objectiu principal del «Pacte de Ciutat per a l’impuls econòmic i social de Terrassa» és identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir i contrarestar l’impacte socioeconòmic derivat de la situació de crisi sanitària, i definir, estructurar i coordinar la resposta de la ciutat a partir de la posada en marxa del desconfinament progressiu i/o la finalització de l’estat d’alarma.

Acord Polític per al Pacte de Ciutat    

En una reunió dels portaveus dels Grups Municipals, s’ha acordat avançar en un pla de xoc amb mesures urgents per fer front a les conseqüències que la crisi sanitària de la Covid-19 ha generat a la ciutat a nivell econòmic i social. La previsió és que el Pla de Xoc pugui ser aprovat pel Ple municipal, en una sessió extraordinària durant el mes de juliol.

El canvi comporta reconvertir el procés ja iniciat en el Pacte de Ciutat en una segona acció, prevista ja per al mes de setembre, amb la elaboració d’un Pla Estratègic de Ciutat, amb horitzó 2030, que faciliti la màxima participació i col·laboració possible.

TAULA POLÍTICA DEL PACTE DE CIUTAT

El Pacte de Ciutat té el seu inici en una proposta consensuada entre tots els Grups Polítics Municipals, constituïts com a Taula del Pacte de Ciutat, conforme la metodologia que s’exposa  a continuació. La Taula té com a missió l’impuls, la redacció de propostes i el seguiment dels treballs per a l’aprovació del Pacte.

Taula Política del Pacte de Ciutat        

és informació
Accés a la documentació i informació més rellevant (documents, treballs, propostes,...)

1. REDACCIÓ _ Diagnosi política i col·laborativa

La Taula del Pacte elaborarà un document base que serveixi per endegar el debat a la ciutat, en la fase de col·laboració i participació ciutadana, a partir d'una diagnosi política i d'un procés participatiu de diagnosi col·laborativa (enquesta) que permeti detectar, recollir i estructurar les preocupacions dels terrassencs i terrassenques, dels agents socioeconòmics i educatius i de les persones que integren els consells sectorials i territorials existents.

Accedeix a l'enquesta    

 

2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA _ Diàleg, participació i aportació d'idees

Un cop en disposició del document base elaborat en la fase anterior, s'inicia un procés de diàleg, participació i aportació d’idees per a la construcció col·lectiva del Pacte de Ciutat. Es parlarà amb els principals agents socioeconòmics i educatius de la ciutat, es faran debats a tots els òrgans de participació sectorials i territorials que té establerts l’Ajuntament, i també s’establirà un procés participatiu a través de la plataforma Participa a Terrassa, obert a tota la ciutadania. 

3. APROVACIÓ

A partir d’aquests processos de diàleg, participació i aportació d’idees, la Taula elaborarà una proposta definitiva de Pacte de Ciutat, tenint en compte totes les aportacions rebudes. La proposta final incorporarà un document adjunt amb les propostes rebudes i una anàlisi raonada de la seva incorporació o no. El Pacte de Ciutat es debatrà finalment pel Ple municipal  per a la seva aprovació final.

4. ADHESIÓ

Com a conclusió del procés es demanarà a les institucions, entitats, associacions, empreses, col·lectius i xarxes de la ciutat la seva adhesió.