Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics.

Aquests ingressos ens permeten disposar dels recursos necessaris per al bon funcionament de la ciutat, el seu manteniment, així com la prestació dels diversos serveis municipals a la ciutadania.

 Quins tributs i ingressos regulen? 

IMPOSTOS: establerts per la LLei d'Hisendes Locals: IBI, IAE, impost de vehicles, impost d'obres i plusvàlua.
TAXES: també regulen diverses taxes, com la de residus, la de guals, la de zona blava,...
PREUS PÚBLICS: es paguen per serveis oferts per l'Ajuntament, però que també podrien ser prestats pel sector privat.

Data actualització: gener de 2020

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Gestió Tributària