TAIGUA, AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA

TAIGUA, Aigua Municipal de Terrassa, és una entitat pública empresarial local (EPEL), 100% municipal, constituïda per l'Ajuntament de Terrassa com a instrument de gestió per a la prestació, en règim de gestió directa de l'aigua a la ciutat de Terrassa.

Com a entitat pública empresarial local, és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d'obrar, patrimoni propi i autonomia en la gestió per al compliment del seu objecte i finalitats. L'entitat es regeix pel dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l'execució de les potestats administratives que li siguin atribuïdes, i en els aspectes regulats específicament en les normes de dret administratiu per a aquestes entitats.

L'entitat va iniciar les seves activitats l'1 de juny del 2018, un cop aprovats pel Ple municipal els seus estatuts i els seus òrgans de govern i d'administració i va començar a prestar el servei el dia 10 de desembre del mateix any.

 

SERVEIS I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Gestió i prestació del servei públic de subministrament d'aigua potable a Terrassa, que compren: la regulació en el marc de la normativa bàsica que pugui establir i aprovar l'Ajuntament de Terrassa; la captació, el tractament , la potabilització, la conducció, l'emmagatzematge i la distribució i abastament d'aigua potable, així com totes aquelles operacions i activitats necessàries relacionades amb el cicle de l'aigua. Dins d'aquestes activitats relacionades amb la gestió del servei públic de l'aigua, s'inclou la gestió i recaptació de les taxes i tarifes públiques o privades que siguin d'aplicació. També s'inclouen l'aprovació i execució dels projectes i inversions necessàries per al manteniment, reposició o ampliació de la xarxa i instal·lacions de tot tipus.

També tindrà per objecte la realització d'aquelles operacions i activitats, per les quals l'Ajuntament de Terrassa estigui legitimat mitjançant títol específic, i que siguin necessàries per a que altres poblacions veïnes i circumdants, a través dels seus gestors, puguin efectuar el subministrament de l'aigua potable a les seves respectives poblacions.

Adreça:  C/ Societat, 30, 08221 Terrassa 

Telèfon: 937 362 820

Fax: 937 836 320

Horaris: De dilluns a divendres de 8:15 a 14 hores (dijous, fins a les 15 hores) i dilluns tarda de 16 a 18 hores

Correu electrònic: atenciousuari@taigua.cat

Pàgina web: Taigua

Data actualització: gener de 2020          

Actualització trimestral 

Font: Taigua, Aigua Municipal de Terrassa