SUBVENCIONS MUNICIPALS

Les subvencions són una de les activitats estratègiques de l’Ajuntament de Terrassa, en tant que són un dels mitjans més importants per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides en la ciutat que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics. Es troben regulades per l'Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions.

El Pla estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Terrassa 2021-2023 determina quins són els eixos estratègics prioritaris i estableix els objectius, a efectes d'utilitat pública o social, que pretén assolir l'Ajuntament en la seva activitat subvencionadora per a cadascun d'aquests eixos.

A continuació trobareu la relació actualitzada de les diferents convocatòries de subvencions i/o ajuts públics i les condicions per sol·licitar-les, amb els corresponents enllaços a la Seu Electrònica, on trobareu informació més àmplia dels tràmits de les subvencions municipals (tipus, bases, impresos).

 EXERCICI 2020
 BASES  
CONVOCATÒRIA
TERMINI  
TRÀMIT  
ATORGADES 
 
Subvencions per a projectes i activitats d'acció socioeducativa
30 juny a 14 juliol (ambdós inclosos)
-
     
Subvencions per a projectes i activitats d'estiu Projecte "Més Estiu" 2020
 12 a 25 juny  (ambdós inclosos)
-
EN RESOLUCIÓ
Subvencions per a dur a terme els Casals d'Estiu per part de les entitats de lleure educatiu de la ciutat que formen part de la Comissió de Casals
20 a 23 abril 
(ambdós inclosos)
-
EN RESOLUCIÓ
Subvencions per a projectes d'ajuda humanitària
 25 gener a 31 desembre (ambdós inclosos)
OBERTA
Subvencions per a projectes i activitats d'acció socioeducativa
6 febrer a 4 de març 
(ambdós inclosos)
-
     
Subvencions adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament
7  gener a 14 febrer (ambdós inclosos)
-
     
Subvencions destinades al foment de projectes, activitats o serveis

Info. addicional
7  a 31 de gener (ambdós inclosos)
Correcció errada 
-
EN RESOLUCIÓ
 EXERCICI 2019
 BASES  
CONVOCATÒRIA
TERMINI  
TRÀMIT  
ATORGADES 
RELACIÓ 
Subvencions per a la millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre
 11 març a 5 d'abril (ambdós inclosos)
-
     
Subvencions per a projectes i activitats d'acció socioeducativa
29 maig a 12 de juliol 
(ambdós inclosos)
-
     
Subvencions per a projectes d'ajuda humanitària
 24 gener a 31 desembre (ambdós inclosos)
-
Subvencions per a dur a terme els Casals d'Estiu per part de les entitats de lleure educatiu de la ciutat que formen part de la Comissió de Casals
27 març a 26 abril 
(ambdós inclosos)
-
      
Subvencions dirigides a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament
7  gener a 1 febrer (ambdós inclosos)
 -
      
Subvencions destinades al foment de projectes, activitats o serveis

Info. addicional
7  gener a 1 febrer (ambdós inclosos)
Decret correcció termini presentació 
-
      
 EXERCICI 2018
 BASES  
CONVOCATÒRIA
TERMINI  
TRÀMIT  
ATORGADES 
RELACIÓ 
Subvencions per a la millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre

Info. addicional
24 setembre a 22 octubre 
(ambdós inclosos)
-       
Subvencions per a projectes i activitats d'acció socioeducativa
14 juliol a 18 juliol 
(ambdós inclosos)
-
      
Subvencions per a projectes d'ajuda humanitària
11 juliol a 31 desembre 
(ambdós inclosos)
-       
Subvencions per a dur a terme els Casals d'Estiu per part de les entitats de lleure educatiu de la ciutat que formen part de la Comissió de Casals
16 a 18 de maig 
(ambdós inclosos)
-
      
Subvencions destinades al foment de projectes, activitats o serveis

Info. addicional
28 març a 27 abril
Excepcionalment termini ampliat fins el 4 de maig (inclòs)
-
      
Subvencions destinades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament
Info. addicional
28 març a 27 abril 
Excepcionalment termini ampliat fins el 4 de maig (inclòs)
-
      
 EXERCICI 2017
 BASES  
CONVOCATÒRIA
TERMINI  
ATORGADES 
RELACIÓ 
Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social
19 abril a 24 maig de 2017 (ambdós inclosos) 
      
Subvencions adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament 
19 abril a 24 maig de 2017 (ambdós inclosos) 
      
Subvencions adreçades a la millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre 
19 setembre a 17 octubre de 2017 (ambdós inclosos) 
       
Subvencions destinades a l'execució d'obres d'accessibilitat a establiments comercials 
20 setembre a 30 octubre de 2017 (ambdós inclosos) 
       
Subvencions destinades a activitats d'acció socioeducativa (esplais diaris)
 
       
Subvencions de concessió directa
 
        

 

El control econòmic de les subvencions es realitza de forma individualitzada per a cada expedient d'atorgament i de justificació mitjançant l'emissió del corresponent informe de fiscalització per part de la intervenció municipal.

Anualment, la intervenció municipal procedeix a efectuar un control financer amb mètodes de selecció de mostres i criteris de selecció d'expedients. Els resultats obtinguts es recullen a la memòria anual de fiscalització a posteriori i de control financer.

Informe 2019  Informe 2018 Informe 2017
Informe 2016  Informe 2015 Informe 2014

                         Data actualització: gener de 2021

                         Actualització trimestral

                             Font: Presidència