SUBVENCIONS MUNICIPALS

Les subvencions són una de les activitats estratègiques de l’Ajuntament de Terrassa, en tant que són un dels mitjans més importants per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides en la ciutat que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics. Es troben regulades per l'Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions.

El Pla estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Terrassa 2017-2019 determina quins són els eixos estratègics prioritaris i estableix els objectius, a efectes d'utilitat pública o social, que pretén assolir l'Ajuntament en la seva activitat subvencionadora per a cadascun d'aquests eixos.

A continuació trobareu la relació actualitzada de les diferents convocatòries de subvencions i/o ajuts públics i les condicions per sol·licitar-les, amb els corresponents enllaços a la Seu Electrònica, on trobareu informació més àmplia dels tràmits de les subvencions municipals (tipus, bases, impresos).

 EXERCICI 2019
 BASES  
CONVOCATÒRIA
TERMINI  
TRÀMIT  
ATORGADES 
RELACIÓ 
Subvencions per a la millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre
 11 març a 5 d'abril (ambdós inclosos)
-
EN RESOLUCIÓ
Subvencions per a projectes d'ajuda humanitària
 24 gener a 31 desembre (ambdós inclosos)
OBERTA
Subvencions dirigides a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament
7  gener a 1 febrer (ambdós inclosos)
 -
      
Subvencions destinades al foment de projectes, activitats o serveis

Info. addicional
7  gener a 1 febrer (ambdós inclosos)
Decret correcció termini presentació 
-
EN RESOLUCIÓ
 EXERCICI 2018
 BASES  
CONVOCATÒRIA
TERMINI  
TRÀMIT  
ATORGADES 
RELACIÓ 
Subvencions per a la millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre

Info. addicional
24 setembre a 22 octubre 
(ambdós inclosos)
-       
Subvencions per a projectes i activitats d'acció socioeducativa
14 juliol a 18 juliol 
(ambdós inclosos)
-
      
Subvencions per a projectes d'ajuda humanitària
11 juliol a 31 desembre 
(ambdós inclosos)
-       
Subvencions per a dur a terme els Casals d'Estiu per part de les entitats de lleure educatiu de la ciutat que formen part de la Comissió de Casals
16 a 18 de maig 
(ambdós inclosos)
-
      
Subvencions destinades al foment de projectes, activitats o serveis

Info. addicional
28 març a 27 abril
Excepcionalment termini ampliat fins el 4 de maig (inclòs)
-
      
Subvencions destinades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament
Info. addicional
28 març a 27 abril 
Excepcionalment termini ampliat fins el 4 de maig (inclòs)
-
      
 EXERCICI 2017
 BASES  
CONVOCATÒRIA
TERMINI  
ATORGADES 
RELACIÓ 
Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social
19 abril a 24 maig de 2017 (ambdós inclosos) 
      
Subvencions adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament 
19 abril a 24 maig de 2017 (ambdós inclosos) 
      
Subvencions adreçades a la millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre 
19 setembre a 17 octubre de 2017 (ambdós inclosos) 
       
Subvencions destinades a l'execució d'obres d'accessibilitat a establiments comercials 
20 setembre a 30 octubre de 2017 (ambdós inclosos) 
       
Subvencions destinades a activitats d'acció socioeducativa (esplais diaris)
 
       
Subvencions de concessió directa
 
        
 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS 

 

EXERCICI 2017
 Avaluació interna
 Avaluació externa

 

El control econòmic de les subvencions es realitza de forma individualitzada per a cada expedient d'atorgament i de justificació mitjançant l'emissió del corresponent informe de fiscalització per part de la intervenció municipal.

Anualment, la intervenció municipal procedeix a efectuar un control financer amb mètodes de selecció de mostres i criteris de selecció d'expedients. Els resultats obtinguts es recullen a la memòria anual de fiscalització a posteriori i de control financer.

Informe 2017 Informe 2016
 Informe 2015 Informe 2014

                         Data actualització: maig de 2019

                         Actualització trimestral

                             Font: Presidència