RELACIÓ DE LICITACIONS ADJUDICADES

En aquest apartat podeu consultar diferents relacions elaborades en base als contractes realitzats per l'Ajuntament de Terrassa, amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris. Hi trobareu la relació general de contractes, amb dades anuals agrupades,  relacions de contractes segons el procediment de licitació utilitzat (menors, oberts i negociats)  i un quadre amb la informació agrupada d'anteriors exercicis.

A partir de 2019, la informació publicada correspon als expedients de licitació adjudicats i/o formalitzats dins de l'exercici corresponent.  Els expedients no conclosos es poden consultar a Procediments en tràmit.

RELACIÓ GENERAL D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ : 3R TRIMESTRE 2020 

 

                      (EXCEPTE MENORS)                                             (CONTRACTES MENORS)

RELACIÓ DE CONTRACTES SEGONS EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

CONTRACTES MENORS 2020
     (Tercer trimestre)
Es consideren contractes menors aquells que tenen un import inferior a 15.000 euros (IVA exclòs) en el cas de subministraments i serveis, o de 40.000 euros, en el cas de contractes d’obres.
CONTRACTES OBERTS 2020
     (Tercer trimestre)
Les empreses interessades poden presentar una proposició, sense negociació dels termes del contracte, fixats als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.
CONTRACTES NEGOCIATS 2020
     (Tercer trimestre)
En el cas del procediment negociat, l'òrgan de contractació efectua consultes a diversos candidats, negocia les condicions del contracte i, de manera justificada, escull la millor oferta per dur-lo a terme.

RELACIÓ DE CONTRACTES SEGONS EL SEU OBJECTE

OBRES 2020
     (Tercer trimestre)
Són aquells contractes que tenen per objecte la realització d'una obra o l'execució d'algun treball.
SERVEIS 2020
     (Tercer trimestre)
Són els contractes que tenen per objecte el desenvolupament per part de l'adjudicatari d'una activitat.
SUBMINISTRAMENTS 2020
     (Tercer trimestre)
Tenen per objecte l'adquisició, arrendament financer, o arrendament (amb opció de compra o sense) de productes o béns.

INFORMACIÓ EXERCICIS ANTERIORS 

 

La informació d'exercicis anteriors fa referència als expedients de licitació iniciats en cada període, amb independència de la data en que s'ha adjudicat i/o formalitzat.

GENERAL  
MENORS
OBERTS  
NEGOCIATS 
EXERCICI 2019
EXERCICI 2018
EXERCICI 2017
EXERCICI 2016
EXERCICI 2015

Data actualització: desembre de 2020

Actualització trimestral

Font: Contractació