CONTRACTES SEGONS PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

En aquest apartat podeu consultar els contractes realitzats per l'Ajuntament de Terrassa, diferenciats pel procediment de licitació utilitzat - oberts, negociats o menors-, amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris.

                  EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ
 2018                    (accès a dades anuals agrupades)
 2017                   (accès a dades anuals agrupades)
2016                   (accès a dades anuals agrupades)

CONTRACTES AMB PROCEDIMENT OBERT


El procediment obert es defineix com aquell en el qual qualsevol empresa interessada pot presentar una proposició, sense que s'admeti la possibilitat de negociar dels termes del contracte, que han quedat fixats als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.

Contractes amb procediment obert - exercici 2018                    

Contractes amb procediment obert - exercici 2017                    

Contractes amb procediment obert - exercici 2016                  

Contractes amb procediment obert - exercici 2015                

CONTRACTES AMB PROCEDIMENT NEGOCIAT


L'òrgan de contractació efectua consultes a diversos candidats, negocia les condicions del contracte i, de manera justificada, escull la millor oferta per dur-lo a terme.

Contractes amb procediment negociat - exercici 2018                   

Contractes amb procediment negociat - exercici 2017                   

Contractes amb procediment negociat - exercici 2016              

Contractes amb procediment negociat - exercici 2015               

CONTRACTES MENORS


Es consideren contractes menors aquells d'import inferior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas de subministraments i serveis, o de 50.000 euros, en el cas de contractes d’obres.

Contractes menors - exercici  2018                   

Contractes menors - exercici  2017                   

Contractes menors - exercici 2016                

Contractes menors - exercici 2015                

Contractes menors - exercici 2014                

Data actualització: març de 2019           

Actualització trimestral      

Font: GIC (Gestió Integral de la Contractació)