REGLAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

L'Ajuntament de Terrassa és titular de diversos mitjans de comunicació local, gestionats de manera directa mitjançant el Servei d'Imatge i Comunicació, i de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, empresa pública de capital íntegrament municipal.

L'objecte d'aquest reglament és la regulació, en el marc de l'autonomia local, dels serveis audiovisuals municipals, d'acord amb el previst per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya, que estableix l'obligatorietat per a aquells ajuntaments que siguin titulars de mitjans de comunicació audiovisual, de dotar-se d'un reglament que contempli tant els objectius i principis generals que els han de regir, com les missions de servei públic, les formes de gestió i participació i la creació d'un Consell Consultiu i Assessor.

La proposta de reglament va ser elaborada de manera consensuada pel conjunt de forces polítiques representades al consistori de Terrassa.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa, en sessió celebrada el dia 26 de maig de 2016, adoptà l'acord d'aprovar inicialment el "Reglament dels serveis públics municipals de comunicació".

La proposta es va exposar a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Terrassa, pel termini de 30 dies, a comptar des del dia 14 de juny de 2016.

Vigent des del dia 25 d'agost de 2016, prèvia publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.