REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

L'elaboració del nou Reglament de Participació Ciutadana ha estat fruit de la voluntat de millora de l'Ajuntament per dotar la ciutat d'una normativa actualitzada que garanteixi la participació de forma efectiva i recolzi el projecte de canvi en la manera de governar que permetrà millorar la qualitat en la presa de decisions, potenciant el diàleg, la proximitat, la transparència i la corresponsabilitat.

 

El procés de participació del nou Reglament va començar el 13 de febrer del 2014 a partir de la presentació pública d'un primer esborrany, resultat del treball conjunt de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana. A partir de la presentació, es va obrir una fase de participació on les entitats i la ciutadania van poder fer les seves aportacions i esmenes.

 

El nou Reglament de Participació Ciutadana va ser aprovat inicialment en el Ple de l'Ajuntament del passat 31 de març de 2016 i el seu període d'exposició pública, als efectes de poder presentar reclamacions, al·legacions i suggeriments va finalitzar el passat dia 31 de maig.

 

El text del Reglament es pot consultar a la seu del Servei de Qualitat Democràtica (Carrer Unió, 36), de dilluns a divendres, de 9h a 14h, i al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa.


Anunci sobre l'aprovació inicial del Reglament Municipal de Participació Ciutadana (Tauler Anuncis Seu Electrònica)

Accés al document

Anunci sobre l'aprovació inicial del Reglament municipal de participació ciutadana al Butlletí Oficial de la Província (BOP 25 d'abril de 2016)


Estat de tramitació

En data 21 de juliol de 2016 el Ple de l'Ajuntament va acordar aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana, que incorpora les modificacions derivades de l’estimació d’algunes de les esmenes presentades en període d’exposició pública.

El reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.

___________________________________________________________________________

Enllaços d'interès:

Web Ajuntament de Terrassa (espai nou Reglament Participació Ciutadana)

Blog Reglament de Participació Ciutadana