REGLAMENT DEL/LA SÍNDIC/A MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA

 

L'Ajuntament de Terrassa va aprovar el 30 d'octubre de 2003 el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, enfortint els instruments de defensa i garantia dels drets de la ciutadania, i consolidant-se com una eina al servei de les persones. 

 

El càrrec de Síndic o Síndica esdevé un òrgan de caràcter unipersonal en el que recau la tasca de defensa i protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania davant l'administració local. 

 

En data 22 de desembre de 2015, l'Ajuntament en Ple va acordar iniciar el procés de revisió del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa.

 

El 30 de juny de 2016 el Ple municipal va aprovar inicialment la modificació del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa i exposar-lo al públic als efectes de poder presentar reclamacions, al·legacions i suggeriments. Un cop finalitzat aquest termini, en cas que s'hagin formulat al·legacions, es procedeix a la seva aprovació definitiva.

 

El nou Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, un cop aprovat definitivament,  entrarà en vigor passats quinze dies des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

 ___________________________________________________________________________

Enllaços d'interès:

Web Sindicatura de Greuges de Terrassa

 

Data actualització: 23 de setembre de 2016