EMPRESES LICITADORES

REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES

 

El RELI és un registre administratiu públic i electrònic que conté dades i documents de les empreses inscrites voluntàriament referents a la seva personalitat jurídica, capacitat d’obrar, representació, solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional. És un registre creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes públics doncs són els propis òrgans de contractació els que d’ofici poden accedir a les dades contingudes en el Registre, evitant així que l’empresa hagi de presentar la documentació en paper.

 

 

 

EMPRESES QUE S’HAN PRESENTAT A LICITACIONS DE CONTRACTES D’OBRES