REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS

El Registre, creat en virtut de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té com a finalitat la inscripció i el control dels grups d'interès per tal de donar coneixement públic de les persones que realitzen l'activitat d'influència o intermediació, de forma que els ciutadans puguin conèixer les relacions que tenen amb l'Administració, els servidors públics amb qui contacten i les regles ètiques a les quals han d'ajustar la seva actuació.

 

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

 

Resten excloses d'inscriure's al registre  les persones físiques i les organitzacions quan desenvolupen activitats relacionades amb la prestació d'assessorament jurídic o professional en defensa dels interessos d'un o diversos afectats per procediments administratius, les activitats destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació, o les activitats d'assessorament sobre l'exercici de drets.

 

La inscripció en el Registre de grups d'interès genera diversos avantatges a l'hora de relacionar-se amb l'Administració i amb els organismes i entitats que integren el seu sector públic i d'accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives. La seva subjecció a la normativa reguladora dels grups d'interès també els presenta davant de l'Administració i del conjunt de la societat com a organitzacions ètiques i responsables que amb el seu exemple contribueixen a la qualitat democràtica del país.

 

L’Ajuntament de Terrassa està integrat dins del Registre de Grups d'interès de Catalunya de tal manera que és possible consultar la informació general i bàsica dels seus grups d'interès, sempre i quan s'hagin inscrit seguint les indicacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, responsable de la seva gestió.

 

MÉS INFORMACIÓ

Departament de Jústicia. Grups d’interès       

Preguntes més freqüents   

 

NORMATIVA

Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Adm. de la Generalitat i el seu sector públic  

Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, de creació i regulació el Registre de grups d'interès de Catalunya  

 

message-information-48 Inscripció

Per realitzar la inscripció al Registre de Grups d'Interès de Catalunya, cal accedir a l'espai web del Departament de Justicía i formalitzar la sol·licitud en línia. Des del mateix espai, és possible actualitzar les dades, cancel·lar-les o presentar una alerta o denúncia sobre un grup d'interés registrat.

La inscripció haurà de ser formalitzada per part del representant del grup d'interès i haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable on el grup accepta les obligacions que comporta la inscripció, així com informa de les activitats que du a terme, del seu àmbit d'interès i del seu finançament

Tramitació en línia     

Grups d'interès d'àmbit local

Si us voleu inscriure-us com a grup d'interès d'àmbit d'exclussivament local (Terrassa), heu de fer-ho constar específicament  a l'apartat específic del tràmit. 

message-information-48 Consulta

És possible consultar la informació general i bàsica de qualsevol dels grups inscrits (nom de la persona o organització, direcció de la seu social, finalitat i objectius, etc.), així com informació específica relacionada amb els seus espais d'influència (propostes normatives i polítiques objectiu, objecte de les comunicacions, etc.) i finalment, informació de caire financer.

Cercador de grups d'interès     

Data actualització: juliol de 2017

Propera actualització: octubre de 2017