PROCEDIMENTS EN TRÀMIT

Podeu accedir a tota la informació relacionada amb els procediments de contractació pública de l’Ajuntament que es troben en tràmit, a través del següent enllaç

Anuncis de licitació

A cada expedient hi trobareu publicada la informació següent:

 • Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
 • Plecs de Prescripcions tècniques
 • Objecte del contracte (Descripció de la prestacíó)
 • Òrgan de contractació
 • Responsable del contracte
 • Pressupost bàsic de licitació i valor estimar del contracte
 • Durada del contracte
 • Termini de presentació d’ofertes
 • Criteri d’adjudicació
 • Acord d’inici de licitació
 • Composició de la Mesa i convocatòries
 • Anunci de licitació
 • Models

Als PCAP hi trobareu la informació següent:

 • Òrgan de contractació
 • Responsable del contracte
 • Criteris de valoració i adjudicació
 • Requisits per concórrer a la licitació
 • Condicions d’execució del contracte
 • Contingut de les ofertes i termini de presentació
 • Composició de la mesa de contractació i convocatòries
 • Adjudicació i formalització del contracte
 • Resolució del contracte

Així mateix, al tauler d’anuncis hi podeu trobar, en cas d’haver-se produit, informació sobre correccions d’errades i respostes a preguntes formulades en relació a cada expedient de licitació.