PROCEDIMENTS DE REVISIÓ D’ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA

Revisió dels actes administratius

 

La Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú regula la revisió dels actes en via administrativa, concretada en la capacitat que te l’administració pública de revisar els seus actes amb caràcter previ a la via jurisdiccional.

 

La revisió dels actes administratius pot ser provocada:

1. Pels particulars, a través dels recursos administratius i, posteriorment, pel recurs contenciós administratiu.

2. Per la mateixa Administració, per via de la revisió d’ofici i de la declaració de lesivitat.

 

Aquestes facultats de revisió no poden ser exercides quan, per prescripció d’accions, pel temps transcorregut o per altres circumstàncies, l’exercici de la revisió sigui contrari a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.

 

La competència per resoldre els procediments de revisió d'ofici d'actes nuls i per declarar la lesivitat dels actes anul·lables dictats pels ens locals correspon als òrgans que determina la normativa de règim local.

 

Quant a la revisió d'ofici d'actes anul·lables, la declaració de lesivitat l'ha d'acordar el ple de l'entitat local (art. 103.5 de la Llei 30/1992). La revisió d'ofici d'actes nuls no ha estat assignada amb claredat a cap òrgan local, però la doctrina i la jurisprudència majoritària, per aplicació analògica, s'inclinen per atribuir-la al ple de l'entitat.

 

acte_administratiu

 

En aquest apartat es publicaran els actes administratius que hagin estat revisats per ser nuls, lesius per a l’interès públic o hagin estat revocats.