PROCEDIMENTS ACABATS

A través dels enllaços que trobareu a continuació, podreu accedir a tota la informació relacionada amb els expedients de contractació de l’Ajuntament de Terrassa  ja finalitzats.

 

Expedients de contractació adjudicats

 

Trobareu la informació relacionada amb l’adjudicació de cada contracte:

 • Data d’adjudicació
 • Acord d’adjudicació
 • Termini per a la formalització del contracte
 • Motiu de l’adjudicació
 • Dades de l’empresa adjudicatària
 • Número d’ofertes rebudes
 • Quadre comparatiu d’ofertes i puntuacions
 • Informes tècnics
 • Actes de la Mesa de Contractació
 • Condicions d’execució (incloses als Plecs de Clàusules Administratives)

 

Expedients de contractació amb contracte formalitzat

 

Trobareu informació sobre:

 • Data de formalització del contracte
 • Anunci de formalització

Els contractes de les administracions públiques s’han de formalitzar en document administratiu. Aquest document administratiu és títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

Les formalitzacions dels contractes estan sotmeses a un règim de publicitat detallat a l’art. 154 TRLCSP.  Segons preveu aquest precepte, s’han de publicar al perfil del contractant, excepte les relatives als contractes menors.