DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. ASPECTES GENERALS

 

Es tracta d'un dret públic subjectiu que articula i protegeix el dret fonamental a saber, a més de ser un instrument de control democràtic de les institucions públiques que fa efectiu el principi de transparència en les institucions públiques.

Aquest dret està regulat per les Lleis 19/2013 (àmbit estatal) i 19/2014 (Catalunya),  de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les quals reconeixen que totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública.

 

QUÈ ENTENEM PER INFORMACIÓ PÚBLICA ?

 

S’entén per informació pública tota aquella que ha estat elaborada pel propi Ajuntament i  també aquella que té en el seu poder, com a conseqüència de l'activitat que desenvolupa o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministrin la resta de subjectes obligats d'acord amb l'establert per les lleis.

 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

El dret d'accés a la informació pública es garanteix, en primera instància, mitjançant la publicació  al Portal de Transparència d'un conjunt d'informació bàsica sobre l'Ajuntament i que trobareu detallada al final d'aquesta pàgina. Aquesta informació que s'ha de publicar es troba recollida als articles 8 al 15 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern i a l'Ordenança municipal de transparència, accés a la informació  i bon govern.

En cas que considereu que  hi ha informació que ha de ser objecte de publicitat activa i, no obstant i això, no es troba publicada al Portal de Transparència podeu comunicar-ho:

Mitjançant l'opció "Ajudans a millorar" que es troba disponible en aquest mateix Portal de transparència.

Accediu-hi    

Mitjançant el tràmit de la Bústia de Consultes, queixes i suggeriments que es troba disponible a la Seu Electrònica.

Accediu-hi   

ACCÉS A LA INFORMACIÓ NO PUBLICADA. COM EXERCIR EL DRET D'ACCÉS

 

Per a tota la informació que té la consideració de pública però que no és objecte de publicitat activa podeu exercir el dret d'accés mitjançant el tràmit de sol·licitud d'accés a informació pública, que es troba a la Seu Electrònica.

                       Més informació sobre com exercir aquest dret   

message-information-48
Drets de la ciutadania en relació amb la transparència i l'accés a la informació

Accedir a informació pública de qualitat, pertinent, accessible, actualitzada i comprensible per mitjans electrònics.


Rebre informació sobre les condicions aplicables a la difusió i l'accés a la informació i a l'exercici del dret d'accés.


Rebre informació relativa a la identificació de l'òrgan o unitat en poder del qual es troba la informació sobre la que s'exerceix el dret d'accés.


Conèixer les modalitats, suports o formats en què la informació es troba disponible o al format en què es conserva la informació.


Consultar i reutilitzar la informació pública.


Fer propostes d’actuació o millora i suggeriments.


Participar en l'elaboració d'iniciatives normatives i en el disseny i avaluació de les polítiques públiques.


Disposar, sempre que sigui possible, de la informació pública en format obert, conjuntament amb les seves metadades, amb el nivell més elevat de precisió i desagregació, per a la seva reutilització, comercial o no comercial.


Article 5è Ordenança Municipal de transparència, accés a la informació i bon govern   

 QUINA ÉS LA INFORMACIÓ QUE ÉS OBJECTE DE PUBLICITAT ACTIVA ?

Data actualització: juliol de 2017

Propera actualització: octubre de 2017